pixelg
SA - PSr - 2020-08-27 - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (cyfrplsat)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (cyfrplsat) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-27
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00+48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732 670925160
(NIP)(REGON)
Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów5.711,25.714,61.293,81.294,5
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych3.196,53.222,1724,1729,9
Przychody hurtowe1.626,21.634,3368,4370,2
Przychody ze sprzedaży sprzętu738,6726,7167,3164,6
Pozostałe przychody ze sprzedaży149,9131,534,029,8
Koszty operacyjne (4.847,7)(4.724,2)(1.098,2)(1.070,2)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(1.236,9)(1.155,2)(280,2)(261,7)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(1.130,4)(1.100,7)(256,1)(249,4)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(617,1)(611,1)(139,8)(138,4)
Koszty kontentu(757,7)(782,7)(171,6)(177,3)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(456,4)(486,6)(103,4)(110,2)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(432,1)(418,2)(97,9)(94,7)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(80,9)(51,5)(18,3)(11,7)
Inne koszty(136,2)(118,2)(30,9)(26,8)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto(7,2)23,3(1,6)5,3
Zysk z działalności operacyjnej856,31.013,7194,0229,6
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto(75,4)(7,4)(17,1)(1,6)
Koszty finansowe, netto(201,5)(272,7)(45,6)(61,8)
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności34,1(3,6)7,7(0,8)
Zysk brutto za okres613,5730,0139,0165,4
Podatek dochodowy(139,0)(163,8)(31,5)(37,1)
Zysk netto474,5566,2107,5128,3
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej470,8555,5106,7125,9
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących3,710,70,82,4
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)0,740,890,170,20
EBITDA (1)1.986,72.114,4450,1479,0
Marża EBITDA34,8%37,0%34,8%37,0%
Koszty związane z COVID (w tym darowizny)(41,5)-(9,4)-
EBITDA skorygowana (2)2.028,22.114,4459,5479,0
Marża EBITDA skorygowana35,5%37,0%35,5%37,0%
Marża operacyjna15,0%17,7%15,0%17,7%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw mln EURw mln EUR
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1.353,21.558,1306,5353,0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(544,1)(732,0)(123,3)(165,8)
w tym wydatki inwestycyjne (3)(535,7)(636,3)(121,4)(144,1)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(243,2)(1.219,0)(55,1)(276,1)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów565,9(392,9)128,2(89,0)
SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień30.06.202031.12.201930.06.2020 31.12.2019
w mln EURw mln EUR
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (4)1.320,5753,1295,7168,6
Aktywa32.622,832.589,67.304,77.297,3
Zobowiązania długoterminowe13.796,612.256,93.089,32.744,5
Finansowe zobowiązania długoterminowe12.237,210.610,02.740,12.375,7
Zobowiązania krótkoterminowe3.888,25.868,2870,61.314,0
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe832,32.340,8186,4524,1
Kapitał własny14.938,014.464,53.344,83.238,8
Kapitał zakładowy25,625,65,75,7

Wybrane dane finansowe: - ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5044 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku; - ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy sześciu miesięcy zakończone 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4143 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku; - ze skonsolidowanego bilansu na dzień 30 czerwca 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4660 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku). (1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. (2) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w drugim kwartale 2020 roku w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn. (3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów pieniężnych. (4) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
cyfrowy_polsat_I_półrocze_2020.pdfRozszerzony skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 roku
cyfrowy_polsat_1h_2020.pdfInterim consolidated report of Cyfrowy Polsat SA. Capital Group for the six-month period ended June 30, 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-27Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2020-08-27Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2020-08-27Maciej StecWiceprezes ZarząduMaciej Stec
2020-08-27Jacek FelczykowskiCzłonek ZarząduJacek Felczykowski
2020-08-27Aneta JaskólskaCzłonek ZarząduAneta Jaskólska
2020-08-27Agnieszka OdorowiczCzłonek ZarząduAgnieszka Odorowicz


Nazwa jednostki:CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CYFROWY POLSAT S.A.
Adres:Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Telefon:+48 22 356 66 00
Fax:+48 22 356 60 03
Email:ir@cyfrowypolsat.pl
www:www.grupapolsat.pl
NIP:796-18-10-732
REGON: 670925160

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy