pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-10 - CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (cyfrplsat)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (cyfrplsat) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-10
CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00+48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732 670925160
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów8.714,78.607,01.969,81.945,5
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych4.820,34.840,41.089,61.094,1
Przychody hurtowe2.482,82.424,8561,2548,1
Przychody ze sprzedaży sprzętu1.172,31.139,6265,0257,6
Pozostałe przychody ze sprzedaży239,3202,254,145,7
Koszty operacyjne (7.342,5)(7.161,0)(1.659,7)(1.618,6)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(1.845,9)(1.731,0)(417,2)(391,3)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(1.703,4)(1.662,2)(385,0)(375,7)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(978,7)(951,8)(221,2)(215,1)
Koszty kontentu(1.154,4)(1.203,7)(260,9)(272,1)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(703,8)(743,2)(159,1)(168,0)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(640,1)(617,5)(144,7)(139,6)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(103,7)(71,3)(23,4)(16,1)
Inne koszty(212,5)(180,3)(48,0)(40,8)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto(10,0)26,7(2,3)6,0
Zysk z działalności operacyjnej1.362,21.472,7307,9332,9
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto(101,6)(61,2)(23,0)(13,8)
Koszty finansowe, netto(268,1)(370,6)(60,6)(83,8)
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności47,6(4,9)10,8(1,1)
Zysk brutto za okres1.040,11.036,0235,1234,2
Podatek dochodowy(220,6)(233,3)(49,9)(52,7)
Zysk netto819,5802,7185,2181,4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej816,7786,8184,6177,8
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących2,815,90,63,6
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)1,281,260,290,28
EBITDA (1)3.065,63.134,9692,9708,6
Marża EBITDA35,2%36,4%35,2%36,4%
Koszty związane z COVID (w tym darowizny)(44,8)-(10,1)-
EBITDA skorygowana (2)3.110,43.134,9703,1708,6
Marża EBITDA skorygowana35,7%36,4%35,7%36,4%
Marża operacyjna15,6%17,1%15,6%17,1%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw mln EURw mln EUR
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2.223,12.425,7502,5548,3
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1.361,0)(1.181,5)(307,6)(267,1)
w tym wydatki inwestycyjne (3)(787,7)(954,6)(178,0)(215,8)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(453,3)(1.539,0)(102,5)(347,9)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów408,8(294,8)92,4(66,6)
SKONSOLIDOWANY BILANS, na dzień30.09.2020 31.12.201930.09.2020 31.12.2019
w mln EURw mln EUR
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (4)1.164,2753,1257,2166,4
Aktywa32.814,132.589,67.248,97.199,3
Zobowiązania długoterminowe13.512,812.256,92.985,12.707,6
Finansowe zobowiązania długoterminowe12.048,910.610,02.661,72.343,8
Zobowiązania krótkoterminowe4.658,05.868,21.029,01.296,3
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe1.018,62.340,8225,0517,1
Kapitał własny14.643,314.464,53.234,83.195,3
Kapitał zakładowy25,625,65,75,7

Wybrane dane finansowe:- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy trzech miesięcy zakończone 30 września 2020 roku i 30 września 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4425 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku;- ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2020 roku i 30 września 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4241 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku;- ze skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,5268 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 września 2020 roku).(1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.(2) EBITDA skorygowana nie uwzględnia kosztów poniesionych w 2020 roku w związku z epidemią COVID-19, w tym darowizn.(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów pieniężnych.(4) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Cyfrowy Polsat_raport kwartalny za 3 kw 2020.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za okres trzech miesięcy zakończony 30 września 20120 roku
Cyfrowy Polsat_3Q 2020 quarterly report.pdfnterim Consolidated Report of Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for the three-month period ended September 30, 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-10Mirosław BłaszczykPrezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2020-11-10Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2020-11-10Maciej StecWiceprezes ZarząduMaciej Stec
2020-11-10Jacek FelczykowskiCzłonek ZarząduJacek Felczykowski
2020-11-10Aneta JaskólskaCzłonek ZarząduAneta Jaskólska
2020-11-10Agnieszka OdorowiczCzłonek ZarząduAgnieszka Odorowicz


Nazwa jednostki:CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CYFROWY POLSAT S.A.
Adres:Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Telefon:+48 22 356 66 00
Fax:+48 22 356 60 03
Email:ir@cyfrowypolsat.pl
www:www.grupapolsat.pl
NIP:796-18-10-732
REGON: 670925160

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy