pixelg
SA - RS - 2020-03-12 - CYRROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (cyfrplsat)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki CYRROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA (cyfrplsat) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-12
CYRROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-878Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica)(numer)
+48 22 356 66 00+48 22 356 60 03
(telefon)(fax)
ir@cyfrowypolsat.plwww.grupapolsat.pl
(e-mail)(www)
796-18-10-732670925160
(NIP)(REGON)
Ernst and Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2019201820192018
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów11.676,110.686,12.716,12.485,8
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych6.458,86.092,61.502,51.417,3
Przychody hurtowe3.350,23.043,8779,3708,0
Przychody ze sprzedaży sprzętu1.585,01.386,0368,7322,4
Pozostałe przychody ze sprzedaży282,1163,765,638,1
Koszty operacyjne(9.754,8)(8.978,8)(2.269,1)(2.088,7)
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich(2.311,3)(2.448,9)(537,6)(569,7)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja(2.229,7)(1.970,7)(518,7)(458,4)
Koszt własny sprzedanego sprzętu(1.320,4)(1.174,2)(307,1)(273,2)
Koszty kontentu(1.658,5)(1.355,3)(385,8)(315,3)
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta(1.021,3)(933,9)(237,6)(217,2)
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników(870,6)(738,9)(202,5)(171,9)
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności(98,9)(83,9)(23,0)(19,5)
Inne koszty(244,1)(273,0)(56,8)(63,5)
Pozostałe przychody / (koszty) operacyjne, netto45,719,710,64,6
Zysk z działalności operacyjnej1.967,01.727,0457,6401,7
Straty z działalności inwestycyjnej, netto (27,0)(33,0)(6,3)(7,7)
Koszty finansowe, netto (465,9)(386,7)(108,4)(89,9)
Udział w stracie jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności(6,5)(1,2)(1,5)(0,3)
Zysk brutto za okres1.467,61.306,1341,4303,8
Podatek dochodowy(353,0)(490,0)(82,1)(114,0)
Zysk netto za okres1.114,6816,1259,3189,8
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej1.100,6833,6256,0193,9
Zysk/ (strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących14,0(17,5)3,3(4,1)
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach)1,741,280,400,30
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw mln EURw mln EUR
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3.473,42.915,1808,0678,1
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2.715,1)(1.835,5)(631,6)(427,0)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1.184,7)(1.074,3)(275,6)(249,9)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(426,4)5,3(99,2)1,2
SKONSOLIDOWANY BILANSw mln EURw mln EUR
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(1)753,11.178,7176,8276,8
Aktywa32.589,630.696,87.652,87.208,4
Zobowiązania długoterminowe12.256,911.803,02.878,22.771,6
Finansowe zobowiązania długoterminowe10.610,09.597,12.491,52.253,6
Zobowiązania krótkoterminowe5.868,25.018,61.378,01.178,5
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe2.340,81.661,8549,7390,2
Kapitał własny14.464,513.875,23.396,63.258,2
Kapitał zakładowy25,625,66,06,0
INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln EURw mln EUR
EBITDA(2)4.196,73.697,7976,3860,1
Marża EBITDA35,9%34,6%35,9%34,6%
Marża operacyjna16,8%16,2%16,8%16,2%
Wydatki inwestycyjne(3)1.231,6928,4286,5216,0

Wybrane dane finansowe: • ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy dwunastu miesięcy zakończone 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,2988 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów dziennych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku; • ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,2585 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku). (1) Na saldo składają się Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, Lokaty terminowe i Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.(2) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki.(3) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych, raportowanych w odrębnej pozycji w naszym rachunku przepływów pieniężnych.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
CPS Skonsolidowany raport roczny 2019.pdfSkonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2019 rok
CPS_Consolidated annual report 2019.pdfConsolidated annual report of Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group for 2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-12Mirosław Błaszczyk Prezes ZarząduMirosław Błaszczyk
2020-03-12Katarzyna Ostap-TomannCzłonek ZarząduKatarzyna Ostap-Tomann
2020-03-12Maciej StecWiceprezes ZarząduMaciej Stec
2020-03-12Aneta Jaskólska Członek ZarząduAneta Jaskólska
2020-03-12Jacek Felczykowski Członek ZarząduJacek Felczykowski
2020-03-12Agnieszka Odorowicz Członek ZarząduAgnieszka Odorowicz

Zarząd nie powierzył sporządzenia ksiąg rachunkowych innej osobie, lecz sporządził je osobiście.Nazwa jednostki:CYRROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:CYFROWY POLSAT S.A.
Adres:Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Telefon:+48 22 356 66 00
Fax:+48 22 356 60 03
Email:ir@cyfrowypolsat.pl
www:www.grupapolsat.pl
NIP:796-18-10-732
REGON:670925160

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy