pixelg
SA - P - 2020-09-14 - FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (debica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (debica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
data przekazania: 2020-09-14
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200Dębica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. 1 Maja1
(ulica)(numer)
(014) 670-28-31014 670-09-57
(telefon)(fax)
www.debica.com.pl
(e-mail)(www)
872-000-34-04850004505
(NIP)(REGON)
Pric ewaterhouseCoopers Polska spółka z ograni czoną odpowiedzialnością Audyt sp.k
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANS


Notyw tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe771 826800 066784 516
Wartości niematerialne i prawne, w tym:000
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe762 664782 700767 172
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe747474
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe747474
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach747474
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe9 08817 29217 270
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9 08817 29217 270
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe821 693950 9641 009 635
Zapasy100 038107 972106 460
Należności krótkoterminowe297 585359 219436 285
Od jednostek powiązanych255 442333 084387 827
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek42 14326 13548 458
Inwestycje krótkoterminowe417 430481 906461 405
Krótkoterminowe aktywa finansowe417 430481 906461 405
w jednostkach powiązanych290 000350 000225 000
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne127 430131 906236 405
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 6401 8675 485
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m1 593 5191 751 0301 794 151
PASYWA
Kapitał własny1 158 8941 157 6341 118 482
Kapitał zakładowy110 422110 422110 422
Kapitał zapasowy327 609327 609327 217
Kapitał z aktualizacji wyceny64 94964 94965 341
Pozostałe kapitały rezerwowe541 915541 915541 915
Zysk (strata) z lat ubiegłych112 739
Zysk (strata) netto1 260112 73973 587
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania434 625593 396675 669
Rezerwy na zobowiązania78 15680 06771 105
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego43 50337 31533 177
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne31 01338 37530 699
długoterminowa10 37910 4499 251
krótkoterminowa20 63427 92621 448
Pozostałe rezerwy3 6404 3777 229
długoterminowe154218174
krótkoterminowe3 4864 1597 055
Zobowiązania długoterminowe4 0484 3874 096
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek4 0484 3874 096
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania krótkoterminowe352 421508 942600 468
Wobec jednostek powiązanych71 475100 332162 610
Wobec pozostałych jednostek279 002408 476435 567
Fundusze specjalne1 9441342 291
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe000
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m1 593 5191 751 0301 794 151
Wartość księgowa1 158 8941 157 6341 118 482
Liczba akcji (w szt.)13 802 75013 802 75013 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)83,9683,8781,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)13 802 75013 802 75013 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)83,9683,8781,03Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów797 8111 066 713179 635248 767
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 53474 5803 49817 393
Zysk (strata) brutto15 65275 1913 52417 535
Zysk (strata) netto1 26073 58728417 161
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-36 25243 523-8 16210 150
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej33 555102 5797 55523 922
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 791-2 076-403-484
Przepływy pieniężne netto, razem-4 488144 026-1 01133 588
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 593 5191 751 030356 811411 185
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)434 625593 39697 319139 344
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 0484 3879061 030
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)352 421508 94278 912119 512
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1 158 8941 157 634259 493271 841
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)110 422110 42224 72525 930
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)13 802 75013 802 75013 802 75013 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,095,330,021,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,095,330,021,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)83,9683,8718,8019,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)83,9683,8718,8019,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE


Notyw tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)8 7009 711644
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu

7 9808 664643
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości7201 0471
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m8 7009 711644
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


Notyw tys.
półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:797 8111 066 713
od jednostek powiązanych719 630960 564
Przychody netto ze sprzedaży produktów717 543960 475
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów80 268106 238
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:751 304973 572
jednostkom powiązanym674 499877 966
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów672 336877 024
Wartość sprzedanych towarów i materiałów78 96896 548
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży46 50793 141
Koszty sprzedaży6 9207 312
Koszty ogólnego zarządu4 0543 757
Zysk (strata) ze sprzedaży35 53382 072
Pozostałe przychody operacyjne16 79175
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1390
Dotacje16 5510
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne10175
Pozostałe koszty operacyjne36 7907 567
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych09
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych31226
Inne koszty operacyjne36 7597 332
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 53474 580
Przychody finansowe2 5543 036
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0106
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:0106
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0106
Odsetki, w tym:2 5542 930
od jednostek powiązanych2 2781 851
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne00
Koszty finansowe2 4362 425
Odsetki w tym:798785
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne1 6381 640
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto15 65275 191
Podatek dochodowy14 3921 604
część bieżąca01 900
część odroczona14 392-296
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto1 26073 587
Zysk (strata) netto (zannualizowany)40 41295 699
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 802 75013 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,936,93
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 802 75013 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)2,936,93
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOPlikOpis
Raport PwC -FO Debica_30062020.pdfRaport firmy audytorskiej
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM


w tys.
półrocze / 20202019półrocze / 2019
Kapitał własny na początek okresu (BO)1 157 6341 112 2521 112 252
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 157 6341 112 2521 112 252
Kapitał zakładowy na początek okresu110 422110 422110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu110 422110 422110 422
Kapitał zapasowy na początek okresu327 609327 178327 178
Zmiany kapitału zapasowego043139
zwiększenia (z tytułu)043139
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres043139
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu327 609327 609327 217
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu64 94965 38065 380
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0-431-39
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)043139
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres043139
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu64 94964 94965 341
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu541 915519 520519 520
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych022 39522 395
zwiększenia (z tytułu)022 39522 395
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy022 39522 395
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu541 915541 915541 915
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu112 73989 75289 752
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu112 73989 75289 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych112 73989 75289 752
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)089 75289 752
dywidenda dla akcjonariuszy067 35767 357
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy022 39522 395
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu112 73900
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu112 73900
Wynik netto1 260112 73973 587
zysk netto1 260112 73973 587
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )1 158 8941 157 6341 118 482
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 158 8941 157 6341 118 482
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki, a także jej wynik finansowy.Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Leszek Szafran Prezes ZarząduIreneusz Maksymiuk Członek ZarząduMichał Mędrek Członek ZarząduMirosław Maziarka Członek Zarządu

PlikOpis
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


w tys.
półrocze / 2020półrocze / 2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto1 26073 587
Korekty razem-37 512-30 064
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja48 11946 297
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1240
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 969-1 842
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-139800
Zmiana stanu rezerw-1 9118 595
Zmiana stanu zapasów7 934-12 654
Zmiana stanu należności61 634-81 734
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-154 59922 284
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 431-11 920
Inne korekty70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-36 25243 523
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy62 923188 646
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych6451 689
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:2 2781 957
w jednostkach powiązanych2 2781 957
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach106
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki2 2781 851
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne60 000185 000
Wydatki29 36886 067
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych29 36826 067
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne060 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)33 555102 579
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe0
Wydatki1 7912 076
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek0
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego1 4831 961
Odsetki308115
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 791-2 076
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-4 488144 026
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-4 476143 986
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych12-40
Środki pieniężne na początek okresu131 91692 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:127 428236 412
o ograniczonej możliwości dysponowania2 1462 341

1. Niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami:a) stanu zobowiązań oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływu środków pieniężnych:
I półrocze 2020
I półrocze 2019
zmiana bilansowa                                                                       
-156 521
87 768
Korekty:
zmiana stanu zobowiązań                        
1 967
1 994
z tyt. środ.trw. w budowie      
zmiana stanu zobowiązań krótk.  
z tyt. leasingu finansowego                                                         
-45
-121
zmiana stanu zobowiązań z tytułu dywidendy                         
0
-67 357
Korekty razem                                          
1 922
-65 484
W rachunku przepływów pieniężnych                                                                                 
-154 599
22 284

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
PlikOpis
INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2020 r. Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.
Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.
Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2019, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2020 r.
2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość
Nie wystąpiły.
3. Sezonowość, cykliczność działalności
Działalność Spółki nie charakteryzuje się silną sezonowością. Jednakże czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych).
4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów T.C. Dębica S.A. dokonała w pierwszym półroczu 2020 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 75 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły:
a) zapasów wyrobów: 0 tys. złb) zapasów surowców i materiałów: 75 tys. złRazem 75 tys. zł
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
Nie wystąpiły.
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 30.06.2020 r.
Rezerwy krótkoterminowe
 
 
w tys. zł
Rezerwa na świadczenia pracownicze
 
Stan na początek okresu
27 926
  - zwiększenia: utworzenie rezerwy
19 480
  - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
26 772
Stan na koniec okresu
20 634
 
 
Rezerwa na restrukturyzację
 
Stan na początek okresu
4 159
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy
 
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
673
Stan na koniec okresu
3 486
Rezerwy długoterminowe
 
 
w tys. zł
Rezerwa na świadczenia emerytalne
 
Stan na początek okresu
10 449
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy
 
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
70
Stan na koniec okresu
10 379
 
 
Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie
 
Stan na początek okresu
218
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy
 
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
64
Stan na koniec okresu
154
7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 43,5 mln zł i wzrósł o 6,2 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Wzrost rezerwy wynika z różnicy stawek podatkowej i rachunkowej amortyzacji majątku trwałego Spółki.
Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł 9,1 mln zł i obniżył się o 8,2 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Za I półrocze 2020 Spółka zanotowała stratę podatkową w wysokości 3,2 mln zł. W związku z powyższym, zgodnie z zasadą rachunkową ostrożności wyceny Spółka przyjęła stawkę 0% podatku dla krótkoterminowych składników aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r.
Od roku 2013 Spółka korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie posiadanego zezwolenia nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej wynosi 0,8 mln zł w wartości zdyskontowanej, tj. 1,4 mln zł w wartości nominalnej i nie zmieniła się istotnie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019. Zarząd Spółki nie widzi ryzyka braku pełnego wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.
8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
W pierwszym półroczu 2020 nie wystąpiły istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
W pierwszym półroczu 2020 wystąpiły istotne zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych, głównie maszyn branżowych na wartość 27,4 mln zł.
9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Nie wystąpiły.
10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
Nie wystąpiły.
11. Korekty błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły.
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
Nie wystąpiły
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki
Nie wystąpiły.
14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Nie wystąpiły.
15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia
Nie wystąpiły.
16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Nie wystąpiły.
17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.
18. Dywidenda
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. przeznaczono kwotę 56 315 220,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy.19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego Nie wystąpiły.
20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego
Zobowiązanie warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. wynoszą 19 253 tys. zł, jest to spadek w stosunku do końca roku o 34 200 tys. zł. Na dzień prezentacji sprawozdania półrocznego wartość niespłaconych przez klientów weksli wynosi 4 274 371,23 zł. Są to weksle z datą wykupu 19 listopada 2020 r.
21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego 21.1 Wpływ pandemii COVID-19
Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencje były głównym czynnikiem wpływającym na wyniki Spółki w pierwszym półroczu 2020.
Zarząd kontynuuje monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na aspekty finansowe, biznesowe oraz operacyjne Spółki i podejmuje adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działania oraz bezpieczną i stabilną sytuację firmy. Skala działalności operacyjnej Spółki jest i będzie dostosowywana dla aktualnej sytuacji rynkowej.
1. Zapewnienie ciągłości działania:
a) Zespół ds. zapewnienia ciągłości biznesu
Pomimo rozwoju pandemii Zarząd doszedł do wniosku, że przyjęcie zasady kontynuacji działalności jest zasadne. W Spółce funkcjonuje zespół ds. zapewnienia ciągłości działania składający się z przedstawicieli kluczowych funkcji, który w ramach regularnych spotkań wypracowuje działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania Spółki w oparciu o istniejące procedury korporacyjne. Zespół raportuje swoje działania do Zarządu Spółki.
b) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom:
Z chwilą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie, Spółka podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Wprowadzone zostało ograniczenie podróży służbowych oraz ilości wizyt na terenie zakładu produkcyjnego, a pracownicy otrzymali instrukcje dot. zachowania zasad higieny na terenie zakładu i w kontaktach międzyludzkich. Na terenie zakładu zwiększono dostępność środków dezynfekujących i środków ochronnych, a od dnia 15 marca 2020 r. pracownicy, których praca może być wykonywana bez konieczności fizycznej obecności w firmie, mogą pracować w ramach pracy zdalnej.
c) Ograniczenie produkcji opon:
Spółka w dniu 21 marca poinformowała o tymczasowym ograniczeniu produkcji, które następnie zostało przedłużone do 17 kwietnia 2020 r. Decyzja ta została podjęta w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i partnerom biznesowym Spółki oraz w odpowiedzi wpływ pandemii COVID-19 na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach na
których działa kluczowy klient Spółki. Działalność produkcyjna została wznowiona 17 kwietnia 2020 r. Spadek popytu w całej Europie spowodował konieczność ograniczenia produkcji w kolejnych miesiącach, co znalazło odzwierciedlenie w rozpoznanym przez Spółkę koszcie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w wysokości 36,4 mln zł. Zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami rachunkowości koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych rozpoznawane są w Rachunku zysków i strat w pozycji Pozostałe koszty operacyjne.
d) Monitorowanie sytuacji rynkowej
Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i poziom zamówień, aby dostosować swoją działalność do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej.
e) Monitorowanie łańcucha dostaw materiałów i usług
Spółka monitoruje stan dostaw strategicznych surowców i innych materiałów oraz usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji.
2. Zabezpieczenie długoterminowej stabilności finansowej Spółki.
a) Ochrona płynności finansowej
Zarząd na bieżąco monitoruje stan płynności finansowej Spółki. Dotychczasowa odpowiedzialna polityka finansowa Spółki wpływa pozytywnie na aktualny stan gotówki w Spółce, który w obecnej sytuacji jest jednym z kluczowym czynników zapewniających bezpieczeństwo finansowe w ujęciu długoterminowym. Spółka bez zakłóceń realizuje wszystkie zobowiązania handlowe wobec kontrahentów, zobowiązania wobec pracowników oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne.
b) Monitorowanie stanu pożyczek
Na dzień bilansowy 30 czerwca 2020 r. stan pożyczek do Goodyear wyniósł 290 mln zł, jednak Spółka przypomina, że w ramach umów pożyczek Goodyear SA udziela gwarancji natychmiastowej spłaty przed terminem, w sytuacji, gdy spółka się o to zwróci. Kapitał nie jest więc „zamrożony” i można skorzystać z niego w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, bez utraty odsetek.
c) Spłacanie należności przez klientów
Spółka na bieżąco kontroluje stan spłacania należności przez swoich klientów i będzie podejmować odpowiednie działania w sytuacji pojawienia się informacji o problemach finansowych swoich partnerów handlowych.
d) Optymalizacja kosztów
Spółka na bieżąco analizuje swoje zaplanowane aktywności biznesowe i dostosowuje terminy ich realizacji do aktualnych warunków rynkowych, w niektórych przypadkach przenosząc aktywności na dalszą część roku.
Spółka podjęła działania mające na celu zmniejszenie ilości i zakresu zamawianych towarów i usług ograniczając tym samym wydatki jednakże bez uszczerbku dla dalszego funkcjonowania zakładu. Ponadto, w ramach porozumienia ze Związkami Zawodowymi został wprowadzony ograniczony czas pracy w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r. Czas pracy pracowników został obniżony do 80% z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o 20%.
e) Skorzystanie z możliwości wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
Spółka skorzystała z rządowego programu wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, w ramach dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych otrzymała dotację w wysokości 16,6 mln zł.
3. Kontynuowanie działalności sprzedażowej i dystrybucyjnej
W związku z wpływem pandemii COVID-19 na spadek popytu rynkowego w całej Europie, w marcu 2020 r. Spółka zanotowała spadek zamówień od swojego strategicznego klienta, koncernu Goodyear. Spółka nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi partnerami biznesowymi. Spółka nadal zapewnia dostawy opon dla swoich klientów i współpracuje przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań handlowych w dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych.
Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, podwyższony poziom niepewności rynkowej oraz niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 (w tym ewentualnej tzw. drugiej fali) na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych Spółki oraz zachowania konsumenckie, w opinii Zarządu nie należy traktować danych za I półrocze 2020 r. jako źródła jakichkolwiek wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników Spółki w kolejnych okresach.
21.2 Wyniki kontroli podatkowych
Raportem bieżącym nr 7/2020 opublikowanym dnia 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA poinformował o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła. Spółka nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku źródła w okresie objętym powyższą Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w wysokości 13,4 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu bieżącego wynosiłyby ok. 6 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy Spółki.
Raportem bieżącym nr 10/2020 opublikowanym dnia 18 maja 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) poinformowała o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła. Spółka, podobnie jak w przypadku wyniku kontroli za rok 2014, o którym informowała raportem bieżącym nr 7/2020 z 24 kwietnia 2020 r. nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w wysokości 16,1 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu bieżącego wynosiłyby ok. 6,1 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy Spółki.
W oparciu o otrzymaną opinię Doradcy podatkowego Zarząd zdecydował o nie tworzeniu rezerwy na potencjalną zaległość podatkową wynikającą z wymienionych kontroli podatkowych.

PlikOpis
Raport polroczny 2020 Firma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna_podpisany.pdfSprawozdanie finansowe I półrocze 2020
Formularz SAP 2020 TC Debica SA_podpisany.pdfSA-P 2020 podpisany
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-14Leszek SzafranPrezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży
2020-09-14Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
2020-09-14Michał MędrekCzłonek Zarządu - Dyrekor ds. Logistyki
2020-09-14Mirosław MaziarkaCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za I PÓŁROCZE 2020 r. Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.
Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.
Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2019, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2020 r.
2. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego
Podstawowymi zagrożeniami i ryzykami związanymi z pozostałymi miesiącami roku obrotowego mogą być:
a) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;b) wpływ pandemii COVID-19 na działalność produkcyjną;c) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;d) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.
3. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie i półrocza wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta
W pierwszym półroczu 2020 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 797,8 mln zł, o 25,2 proc. niższe niż w pierwszym półroczu 2019 r.
Za drugi kwartał 2020 r. odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 41,7 proc. r/r.
Zysk netto za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 1,3 mln zł, czyli o 98,2 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
4. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe Komentarz do Rachunku zysków i strat
Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosła 719,6 mln zł, tj. o 241,0 mln zł mniej w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. Za 6 miesięcy 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 90,2 proc. sprzedaży ogółem, wobec 90,0 proc. w analogicznym okresie 2019 r.
Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 78,2 mln zł, i spadła o 26,3 proc. r/r.
Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwsze półrocze 2020 wyniósł 45,1 mln zł i był niższy o 37,5 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z poziomu 8,6% do poziomu 6,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r.
Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za pierwsze półrocze 2020 r. osiągnięty na poziomie 1,4 mln zł był niższy o 9,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z 9,9 proc. do 1,8 proc. r/r.
Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 46,5 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 5,8 proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za pierwsze półrocze 2019 r. wynosił 93,1 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 8,7 proc.
Jednostkowe koszty produkcji w pierwszym półroczu 2020 r. są wyższe o 12,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost nastąpił przede wszystkim w kosztach przerobu.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 11,0 mln zł, o 0,1 mln zł mniej niż w pierwszym półroczu 2019 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,4 proc. wobec 1,0 proc. za pierwsze półrocze roku ubiegłego.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za pierwsze półrocze 2020 r. jest kosztem w kwocie 20,0 mln zł wobec kosztu 7,5 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r.
Za 6 miesięcy 2020 r. złe długi były przychodem w kwocie 0,04 mln zł, wobec kosztu 0,2 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli osiągnęły wynik lepszy o 0,2 mln zł.
W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono kosztów likwidacji środków trwałych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego koszty te wyniosły 0,2 mln zł.
Za 6 miesięcy 2020 r. uzyskano zysk ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,1 mln zł, czyli wynik o 0,1 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
W pierwszym półroczu 2020 r. nie poniesiono kosztów restrukturyzacji, podczas gdy za 6 miesięcy 2019 r. wyniosły one 6,8 mln zł.
W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono natomiast koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w wysokości 36,4 mln zł.
W pierwszym półroczu 2020 r. uzyskano również dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 16,6 mln zł w ramach rządowego wsparcia w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.
Inne pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,3 mln zł i utrzymały się na podobnym poziomie w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 15,5 mln zł, jest to o 59,1 mln zł mniej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów spadła do 1,9 proc. wobec 7,0 proc. w pierwszym półroczu 2019 r.
Działalność finansowa za pierwsze półrocze 2020 r. wygenerowała zysk w wysokości 0,1 mln zł wobec zysku 0,6 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.
Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ:
różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 1,6 mln zł, podobnie jak w pierwszym półroczu 2019 r.;
przychody finansowe od wolnych środków w wysokości 0,2 mln zł wobec 1,0 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego;
odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym w kwocie 2,3 mln zł wobec 1,8 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r.;
koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 0,8 mln zł, wobec 0,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 15,7 mln zł, tj. o 79,1 proc. mniej r/r.
Zysk netto za pierwsze półrocze 2020 r. wyniósł 1,3 mln zł, o 98,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Komentarz do Bilansu
Na koniec czerwca 2020 r. aktywa trwałe wyniosły 771,8 mln zł i były niższe o 28,2 mln zł porównując stan z początku 2020 r.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 20,0 mln zł, z czego zakończone programy inwestycyjne w 1 półroczu 2020 r. zwiększyły majątek trwały o 27,4 mln zł, amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o 48,1 mln zł, pozostałe zmiany (głównie leasing finansowy) spowodowały jego wzrost o 0,7 mln zł.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 9,1 mln zł, jest to spadek o 8,2 mln zł w stosunku do początku 2020 r.
Aktywa obrotowe wyniosły 821,7 mln zł i spadły w ciągu pierwszego półrocza 2020 r. o 129,3 mln zł.
Należności krótkoterminowe wyniosły 297,6 mln zł i spadły o 61,6 mln zł w stosunku do początku 2020 r., w tym: od jednostek powiązanych spadły o 77,6 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 16,0 mln zł.
Zapasy spadły o 7,9 mln zł do poziomu 100,0 mln zł. Zmiana ta została spowodowana spadkiem Zapasów Surowców i Materiałów o 14,4 mln zł do wysokości 67,6 mln zł, natomiast Zapas Produkcji w Toku wyniósł 29,8 mln zł, co jest wzrostem o 5,7 mln zł. Zapas Towarów wzrósł do poziomu 0,8 mln zł. Zapas Wyrobów Gotowych pozostał na podobnym poziomie jak na koniec 2019 roku, tj. 1,8 mln zł.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 417,4 mln zł i spadły w ciągu pierwszego półrocza 2020 r. o 64,5 mln zł.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne spadły o 4,5 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 290,0 mln zł (spadek o 60 mln zł w stosunku do początku roku 2020).
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 6,6 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 4,8 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Aktywa Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 1 593,5 mln zł i spadły w ciągu pierwszego półrocza o 157,5 mln zł.
Na dzień 30 czerwca 2020 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 434,6 mln zł i w ciągu pierwszego półrocza spadły o 158,8 mln zł.
Rezerwy na zobowiązania spadły o 1,9 mln zł, w tym: rezerwa na świadczenia pracownicze spadła o 7,4 mln zł, a rezerwa restrukturyzacyjna spadła o 0,7 mln zł. W pozycji rezerwa z tytułu podatku odroczonego nastąpił wzrost o 6,2 mln zł, do poziomu 43,5 mln zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 czerwca 2020 wyniosły 352,4 mln zł i spadły w stosunku do końca roku 2019 o 156,5 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych spadły o 28,9 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek spadły o 129,4 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 1,8 mln zł.
Zobowiązania długoterminowe (z tytułu leasingu) spadły o 0,3 mln zł do poziomu 4,0 mln zł.
Na koniec czerwca 2020 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 158,9 mln zł i wzrósł o 1,3 mln zł w pierwszym półroczu 2020 r. z tytułu zysku netto.
Komentarz do Rachunku przepływów pieniężnych
Za pierwsze półrocze 2020 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 36,3 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 49,4 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 85,0 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 1,5 mln zł dodatnich przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 2,2 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.
W pierwszym półroczu 2020 r. działalność inwestycyjna wygenerowała dodatnie przepływy w wysokości 33,6 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 29,3 mln zł. Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 60,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 2,3 mln zł odsetek, natomiast ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 0,6 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych.
Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 1,8 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,3 mln zł, a spłata rat leasingowych 1,5 mln zł.
Przepływy pieniężne netto za pierwsze półrocze 2020 r. były ujemne i wyniosły 4,5 mln zł. Stan środków pieniężnych spadł w ciągu pierwszego półrocza 2020 r. o 4,5 mln zł, z 131,9 mln zł na koniec grudnia 2019 r. do 127,4 mln zł na koniec czerwca 2020 r.
5. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym, w stosunku do wyników prognozowanych
Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2020.
7. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 1 półrocze 2020 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:
Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 87,251% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki*.
* Źródło: Raport bieżący nr 21/2020 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 sierpnia 2020 r. , data publikacji: 25.08.2020 r.
8. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego żadna z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.
9. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności
Raportem bieżącym nr 7/2020 opublikowanym dnia 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA poinformował o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła. Spółka nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku źródła w okresie objętym powyższą Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w wysokości 13,4 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu bieżącego wynosiłyby ok. 6 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy Spółki.
Raportem bieżącym nr 10/2020 opublikowanym dnia 18 maja 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) poinformował, o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła. Spółka, podobnie jak w przypadku wyniku kontroli za rok 2014, o którym informowała raportem bieżącym nr 7/2020 z 24 kwietnia 2020 r. nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w wysokości 16,1 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu bieżącego wynosiłyby ok. 6,1 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy Spółki.
10. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe
Nie wystąpiły.
11. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu
Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji.
12. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
Nie wystąpiły.
13. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego półrocza
W ocenie Zarządu wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego półrocza będą miały następujące czynniki:
a) negatywny wpływ pandemii COVID-19 na popyt rynkowy;
b) sytuacja makroekonomiczna: stan gospodarki w Polsce i Europie i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów (w tym wpływ pandemii COVID-19 na światową gospodarkę);
c) rozwój branży motoryzacyjnej: dynamika produkcji i sprzedaży aut w Polsce i Europie;
d) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
e) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;
f) koszty działalności: wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Dębicy;
g) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

PlikOpis


Nazwa jednostki:FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
Nazwa skrócona jednoskti:DEBICA
Adres:ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica
Telefon:(014) 670-28-31
Fax:014 670-09-57
www:www.debica.com.pl
NIP:872-000-34-04
REGON:850004505

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Dębica SA
DEBICA
2020-09-28 aktualizacja informacji dot. kontroli podatkowych
2020-09-25 udzielenie pożyczki Goodyear SA
2020-09-14 SA - P
2020-09-02 ukonstytuowanie się RN
2020-08-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-25 powołanie RN
2020-08-25 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 4,08 zł/akcja, powołanie RN
2020-08-25 wypłata dywidendy 4,08 zł/akcja

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy