pixelg
SA-Q3 - 2020-11-17 - FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (debica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (debica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
data przekazania: 2020-11-17
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICAMotoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200Dębica
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. 1 Maja1
(ulica)(numer)
(014) 670-28-31014 670-09-57
(telefon)(fax)
www.debica.com.pl
(e-mail)(www)
872-000-34-04850004505
(NIP)(REGON)
BILANS
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
Aktywa trwałe775 293771 826800 066774 654
Wartości niematerialne i prawne, w tym:0000
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe756 037762 664782 700756 938
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe74747474
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe74747474
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach74747474
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe19 1829 08817 29217 642
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego19 1829 08817 29217 642
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe996 109821 693950 9641 017 252
Zapasy85 419100 038107 972108 289
Należności krótkoterminowe482 682297 585359 219452 724
Od jednostek powiązanych423 112255 442333 084394 511
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek59 57042 14326 13558 213
Inwestycje krótkoterminowe422 896417 430481 906451 672
Krótkoterminowe aktywa finansowe422 896417 430481 906451 672
w jednostkach powiązanych340 000290 000350 000225 000
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne82 896127 430131 906226 672
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 1126 6401 8674 567
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m1 771 4021 593 5191 751 0301 791 906
PASYWA
Kapitał własny1 155 5561 158 8941 157 6341 137 350
Kapitał zakładowy110 422110 422110 422110 422
Kapitał zapasowy327 609327 609327 609327 224
Kapitał z aktualizacji wyceny64 94964 94964 94965 334
Pozostałe kapitały rezerwowe598 339541 915541 915541 915
Zysk (strata) z lat ubiegłych112 739
Zysk (strata) netto54 2371 260112 73992 455
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania615 846434 625593 396654 556
Rezerwy na zobowiązania91 33378 15680 06775 806
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego49 64643 50337 31536 056
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne39 30431 01338 37534 098
długoterminowa10 29110 37910 4499 168
krótkoterminowa29 01320 63427 92624 930
Pozostałe rezerwy2 3833 6404 3775 652
długoterminowe148154218189
krótkoterminowe2 2353 4864 1595 463
Zobowiązania długoterminowe4 0194 0484 3873 951
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek4 0194 0484 3873 951
Zobowiązania krótkoterminowe520 494352 421508 942574 799
Wobec jednostek powiązanych146 15971 475100 332161 927
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek372 686279 002408 476410 894
Fundusze specjalne1 6491 9441341 978
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe000
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m1 771 4021 593 5191 751 0301 791 906
Wartość księgowa1 155 5561 158 8941 157 6341 137 350
Liczba akcji (w szt.)13 802 75013 802 75013 802 75013 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)83,7283,9683,8782,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)13 802 75013 802 75013 802 75013 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)83,7283,9683,8782,40
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 307 7011 578 604294 395366 385
Zysk (strata) z działalności operacyjnej66 33996 63614 93422 429
Zysk (strata) brutto66 20597 70614 90422 677
Zysk (strata) netto54 23792 45512 21021 458
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 1952 1114 546490
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-63 621-10 625-14 323-2 466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 108-1 230-249-285
Przepływy pieniężne netto, razem-44 534-9 744-10 026-2 262
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 771 4021 751 030391 314411 185
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)615 846593 396136 045139 344
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 0194 3878881 030
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)520 494508 942114 981119 512
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 155 5561 157 634255 270271 841
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)110 422110 42224 39325 930
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 802 75013 802 75013 802 75013 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,936,700,881,55
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)3,936,700,881,55
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)83,7283,8718,4919,69
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)83,7283,8718,4919,69
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)4,084,880,901,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)8 1758 7009 7119 988
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu7 6387 9808 6649 006
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości5377201 047982
Pozycje pozabilansowe, razem8 1758 7009 7119 988
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:509 8901 307 701511 8911 578 604
od jednostek powiązanych454 0491 173 679458 6631 419 227
Przychody netto ze sprzedaży produktów452 9981 170 541458 8151 419 290
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów56 892137 16053 076159 314
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:452 1371 203 441482 6631 456 235
jednostkom powiązanym404 2651 078 764438 3011 316 267
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów401 8111 074 147437 9461 314 970
Wartość sprzedanych towarów i materiałów50 326129 29444 717141 265
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży57 753104 26029 228122 369
Koszty sprzedaży4 21111 1313 32110 633
Koszty ogólnego zarządu2 1106 1642 1105 867
Zysk (strata) ze sprzedaży51 43286 96523 797105 869
Pozostałe przychody operacyjne9516 88656122
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych622022515
Dotacje016 55100
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0000
Inne przychody operacyjne3313331107
Pozostałe koszty operacyjne72237 5121 7979 355
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych9401 6741 900
Inne koszty operacyjne71337 4721237 455
Zysk (strata) z działalności operacyjnej50 80566 33922 05696 636
Przychody finansowe3802 8501 6494 685
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:000106
od jednostek powiązanych, w tym:0000
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale0000
od pozostałych jednostek, w tym:000106
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000106
Odsetki, w tym:2962 8501 6494 579
od jednostek powiązanych2832 5611 1102 961
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne84000
Koszty finansowe6322 9841 1903 615
Odsetki w tym:6321 4301 0391 824
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne01 5541511 791
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto50 55366 20522 51597 706
Podatek dochodowy-2 42411 9683 6475 251
część bieżąca1 5271 5271 1403 040
część odroczona-3 95110 4412 5072 211
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Zysk (strata) netto52 97754 23718 86892 455
Zysk (strata) netto (zannualizowany)74 52190 686
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 802 75013 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)5,406,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 802 75013 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)5,406,57
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)1 158 8941 157 6341 112 2521 112 252
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 158 8941 157 6341 112 2521 112 252
Kapitał zakładowy na początek okresu110 422110 422110 422110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu110 422110 422110 422110 422
Kapitał zapasowy na początek okresu327 609327 609327 178327 178
Zmiany kapitału zapasowego0043146
zwiększenia (z tytułu)0043146
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres0043146
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu327 609327 609327 609327 224
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu64 94964 94965 38065 380
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny00-431-46
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)0043146
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres043146
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu64 94964 94964 94965 334
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu541 915541 915519 520519 520
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych56 42456 42422 39522 395
zwiększenia (z tytułu)56 42456 42422 39522 395
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018/2019 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy56 42456 42422 39522 395
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu598 339598 339541 915541 915
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu113 999112 73989 75289 752
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu113 999112 73989 75289 752
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych113 999112 73989 75289 752
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)112 739112 73989 75289 752
dywidenda dla akcjonariuszy56 31556 31567 35767 357
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2018 /2019 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy56 42456 42422 39522 395
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 260000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu1 260000
Wynik netto52 97754 237112 73992 455
zysk netto52 97754 237112 73992 455
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )1 155 5561 155 5561 157 6341 137 350
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 155 5561 155 5561 157 6341 137 350
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto52 97754 23718 86892 455
Korekty razem-32 782-70 293-16 757-46 821
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja24 19972 31923 12869 424
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0-11-1129
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)42-1 928-561-2 402
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-63-202-79721
Zmiana stanu rezerw13 17711 2664 70013 296
Zmiana stanu zapasów14 61922 553-1 829-14 482
Zmiana stanu należności-185 097-123 463-16 440-98 174
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów108 907-45 692-26 212-3 929
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-8 566-5 135547-11 374
Inne korekty00070
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia20 195-16 0562 11145 634
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1 40464 3261 459190 105
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1 1211 7653492 038
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:2832 5611 1103 067
w jednostkach powiązanych2832 5611 1103 067
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach000106
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki2832 5611 1102 961
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach0000
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne060 0000185 000
Wydatki65 02594 39212 08498 151
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15 02544 39212 08438 151
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:0000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach0000
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne50 00050 000060 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-63 621-30 066-10 62591 954
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy0000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki0000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 1082 8991 2303 307
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek0000
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego7832 2666812 642
Odsetki325633549665
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 108-2 899-1 230-3 307
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-44 534-49 021-9 744134 281
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-44 534-49 010-9 733134 252
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych01111-29
Środki pieniężne na początek okresu127 428131 916236 41292 386
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:82 89482 894226 667226 667
o ograniczonej możliwości dysponowania2 0152 0151 9781 978
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA 3 KWARTAŁ 2020 r.
Przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu
Raport kwartalny za trzeci kwartał 2020 r. został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce.
Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.
Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym za rok 2019, przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2020 r.
2. Informacja o kwotach i rodzajach pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość Nie wystąpiły.
3. Sezonowość, cykliczność działalności
Działalność Spółki ma sezonowy charakter, ponieważ czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna, warunki pogodowe czy zachowania konsumentów mogą wpływać na kształtowanie się przychodów ze sprzedaży w poszczególnych częściach roku (sprzedaż opon letnich oraz sprzedaż opon zimowych).
4. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
T.C. Dębica S.A. dokonała za trzy kwartały 2020 r. odpisów aktualizujących wartość zapasów w wysokości 119 tys. zł, które miały wpływ na poziom pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczyły:
a) zapasów wyrobów 0 tys. zł
b) zapasów surowców i materiałów 119 tys. zł
Razem 119 tys. zł
5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów
Nie wystąpiły.
6. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw na dzień 30.09.2020 r.
Rezerwy krótkoterminowe
 w tys. zł
Rezerwa na świadczenia pracownicze
 
Stan na początek okresu
27 926
  - zwiększenia: utworzenie rezerwy
28 009
  - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
26 922
Stan na koniec okresu
29 013
 
 
Rezerwa na restrukturyzację
 
Stan na początek okresu
4 159
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy
  -
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
1 924
Stan na koniec okresu
2 235
Rezerwy długoterminowe
w tys. zł
Rezerwa na świadczenia emerytalne
 
Stan na początek okresu
10 449
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy
248
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
406
Stan na koniec okresu
10 291
 
 
Rezerwa na udzielone gwarancje na ogumienie
 
Stan na początek okresu
218
 - zwiększenia: utworzenie rezerwy
  -
 - zmniejszenia: rozwiązanie/wykorzystanie rezerwy
70
Stan na koniec okresu
148
7. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 30 września 2020 r. wyniósł 49,6 mln zł i wzrósł o 12,3 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Wzrost stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego wynika głównie z różnicy stawek amortyzacji podatkowej i rachunkowej majątku trwałego Spółki.
Stan aktywa z tytułu podatku odroczonego na dzień 30 września 2020 r. wyniósł 19,2 mln zł i wzrósł o 1,9 mln zł w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Różnice stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego spowodowane są w głównej mierze wzrostem rezerw.
Od 2013 r. Spółka korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie posiadanego zezwolenia nr 134/ARP/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Na dzień bilansowy 30 września 2020 r. kwota pozostałej do wykorzystania pomocy publicznej wynosi 0,2 mln zł w wartości zdyskontowanej, tj. 0,4 mln zł w wartości nominalnej (wartości te uwzględniają wartość CIT za 9 miesięcy 2020 r., która w rozliczeniu rocznym może ulec zmianie). Zarząd Spółki nie widzi ryzyka braku pełnego wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.
8. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
W trzech kwartałach 2020 r. nie wystąpiły istotne transakcje sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
W trzech kwartałach 2020 r. wystąpiły istotne zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych, głównie maszyn branżowych o wartości 45,2 mln zł.
9. Istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych Nie wystąpiły.
10. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
Nie wystąpiły.
11. Korekty błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły.
12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
Nie wystąpiły.
13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki Nie wystąpiły.
14. Informacje o zawarciu jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe
W okresie 3 kwartałów 2020 r. Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
15. Instrumenty finansowe wyceniane wg wartości godziwej - zmiana sposobu jej ustalenia Spółka nie wycenia instrumentów finansowych wg wartości godziwej.
16. Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
Nie wystąpiły.
17. Emisja, wykup i spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Spółka nie emitowała w bieżącym okresie ani w przeszłości nie udziałowych lub kapitałowych papierów wartościowych.
18. Dywidenda
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. przeznaczono kwotę 56 315 220,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100) na dywidendę̨ dla akcjonariuszy w wysokości 4,08 zł na jedną akcję, ustalając dzień 9 października 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy.
19. Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego
Nie wystąpiły.
20. Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych, które nastąpiły od zakończenia ostatniego roku obrotowego
Zobowiązania warunkowe z tytułu programu dyskonta weksli na dzień bilansowy 30 września 2020 r. wynoszą 22 036 tys. zł, jest to spadek w stosunku do końca ubieglego roku o 31 417 tys. zł. Na dzień prezentacji sprawozdania za 3 kwartał 2020 r. wartość niespłaconych przez klientów weksli wynosi 20 046 tys. zł. Są to weksle z datą wykupu 19.11.2020 i 08.03.2021.
21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego
21.1 Wpływ pandemii COVID-19 Zarząd kontynuuje monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na aspekty finansowe, biznesowe oraz operacyjne Spółki i podejmuje adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działania oraz bezpieczną i stabilną sytuację firmy. Skala działalności operacyjnej Spółki jest i będzie dostosowywana dla aktualnej sytuacji rynkowej.
1. Zapewnienie ciągłości działania:
a) Zespół ds. zapewnienia ciągłości biznesu
Pomimo rozwoju pandemii Zarząd doszedł do wniosku, że przyjęcie zasady kontynuacji działalności jest zasadne. W Spółce funkcjonuje zespół ds. zapewnienia ciągłości działania składający się z przedstawicieli kluczowych funkcji, który w ramach regularnych spotkań wypracowuje działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania Spółki
w oparciu o istniejące procedury korporacyjne. Zespół raportuje swoje działania do Zarządu Spółki.
b) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom:
Z chwilą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie, Spółka podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Wprowadzone zostało ograniczenie podróży służbowych oraz ilości wizyt na terenie zakładu produkcyjnego, a pracownicy otrzymali instrukcje dot. zachowania zasad higieny na terenie zakładu i w kontaktach międzyludzkich. Na terenie zakładu zwiększono dostępność środków dezynfekujących i
środków ochronnych, a od dnia 15 marca 2020 r. pracownicy, których praca może być wykonywana bez konieczności fizycznej obecności w firmie, mogą pracować w ramach pracy zdalnej.
c) Monitorowanie sytuacji rynkowej
Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i poziom zamówień, aby dostosować swoją działalność do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej.
d) Monitorowanie łańcucha dostaw materiałów i usług
Spółka monitoruje stan dostaw strategicznych surowców i innych materiałów oraz usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji.
2. Zabezpieczenie długoterminowej stabilności finansowej Spółki.
a) Ochrona płynności finansowej
Zarząd na bieżąco monitoruje stan płynności finansowej Spółki. Dotychczasowa odpowiedzialna polityka finansowa Spółki wpływa pozytywnie na aktualny stan gotówki w Spółce, który w obecnej sytuacji jest jednym z kluczowym czynników zapewniających bezpieczeństwo finansowe w ujęciu długoterminowym. Spółka bez zakłóceń realizuje wszystkie zobowiązania handlowe wobec kontrahentów, zobowiązania wobec pracowników oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne.
b) Monitorowanie stanu pożyczek
Na dzień bilansowy 31 października 2020 r. stan pożyczek do Goodyear wyniósł 340,0 mln zł, jednak Spółka przypomina, że w ramach umów pożyczek Goodyear SA udziela gwarancji natychmiastowej spłaty przed terminem, w sytuacji, gdy spółka się o to
zwróci kapitał nie jest więc „zamrożony” i można skorzystać z niego w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, bez utraty odsetek.
c) Spłacanie należności przez klientów
Spółka na bieżąco kontroluje stan spłacania należności przez swoich klientów i będzie podejmować odpowiednie działania w sytuacji pojawienia się informacji o problemach finansowych swoich partnerów handlowych.
d) Optymalizacja kosztów
Spółka na bieżąco analizuje swoje zaplanowane aktywności biznesowe i dostosowuje terminy Spółka na bieżąco analizuje swoje zaplanowane aktywności biznesowe i dostosowuje terminy ich realizacji do aktualnych warunków rynkowych, w niektórych przypadkach przenosząc aktywności na dalszą część roku.
Spółka podjęła działania mające na celu zmniejszenie ilości i zakresu zamawianych towarów i usług ograniczając tym samym wydatki jednakże bez uszczerbku dla dalszego funkcjonowania zakładu.
3. Kontynuowanie działalności sprzedażowej i dystrybucyjnej
Spółka nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi partnerami biznesowymi. Spółka nadal zapewnia dostawy opon dla swoich klientów i współpracuje przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań handlowych w dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych.
W opinii Zarządu nie należy traktować danych za 3 kwartał 2020 r. jako źródła wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników Spółki w kolejnych okresach z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności biznesowe w tym m.in.: podwyższony poziom niepewności rynkowej, niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych Spółki oraz zachowania konsumenckie.
21.2 Wyniki kontroli podatkowych
Raportem bieżącym nr 7/2020 opublikowanym dnia 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA poinformował o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła. Spółka nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku źródła w okresie objętym powyższą Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w wysokości 13,4 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu bieżącego wynosiłyby ok. 6 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy Spółki.
Raportem bieżącym nr 10/2020 opublikowanym dnia 18 maja 2020 r. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA („Spółka”) poinformowała o otrzymaniu wyniku kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w zakresie wywiązywania się z obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2015 („Kontrola”, „Wynik kontroli”). W okresie objętym Kontrolą Spółka jako płatnik korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji (o zawarciu której poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2014, a o rozwiązaniu której od 1 stycznia 2018 r. poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2018). W Wyniku kontroli stwierdzono, że Spółka w sposób nieuprawniony korzystała ze zwolnienia z poboru podatku u źródła. Spółka, podobnie jak w przypadku wyniku kontroli za rok 2014, o którym informowała raportem bieżącym nr 7/2020 z 24 kwietnia 2020 r. nie zgadza się z Wynikami kontroli i uważa, że korzystanie z ww. zwolnienia było prawidłowe. Ze względu na rozbieżność stanowiska Spółki i Urzędu Celno-Skarbowego, w wyniku zakończonej Kontroli możliwe jest wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Spółce. W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego dotyczącego korzystania ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w okresie objętym Kontrolą, może powstać obowiązek zapłaty przez Spółkę zaległości podatkowej w wysokości 16,1 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu bieżącego wynosiłyby ok. 6,1 mln zł i kwoty te bezpośrednio przełożyłyby się na wynik finansowy Spółki.
W oparciu o otrzymaną opinię Doradcę podatkowego Zarząd zdecydował o nie tworzeniu rezerwy na potencjalną zaległość podatkową wynikającą z wymienionych kontroli podatkowych.

PlikOpis
SAQ 3 2020 podpisany.pdfRaport kwartalny SA-Q3 2020 podpisany
Firma Oponiarska Debica Spolka Akcyjna SF 3Q 2020.pdfSprawozdanie finansowe podpisane
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

1. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na euro według średniego kursu NBP na dzień 30 września 2020 r. (1 euro = 4,5268 złotych) i na dzień 30 września 2019 r. (1 euro = 4,3736 złotych).
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych wyrażone w złotych przeliczono na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń za trzy kwartały 2020 r. wynosi za 1 euro 4,4420 złotych, a do wyliczeń za trzy kwartały 2019 r. za 1 euro 4,3086 złotych.
Zysk netto w bilansie za trzy kwartały 2020 r. wyliczony kursem na koniec września 2020 r. wynosi 11 981 tys. euro, zaś wyliczony średnimi kursami: 12 210 tys. euro. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 229 tys. euro.
2. Istotne dokonania lub niepowodzenia
Za trzy kwartały 2020 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 307,7 mln zł, o 17,2 proc. niższe niż za trzy kwartały 2019 r.
W trzecim kwartale 2020 r. odnotowano spadek przychodów ze sprzedaży o 0,4 proc. r/r.
Zysk netto za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 54,2 mln zł, czyli o 41,4 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
3. Czynniki i zdarzenia (w tym o nietypowym charakterze) mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe
Komentarz do Rachunku zysków i strat
Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2020 r. wyniosła 1 173,7 mln zł, tj. o 245,5 mln zł mniej w stosunku do trzech kwartałów 2019 r. Za trzy kwartały 2020 r. sprzedaż ta stanowiła 89,8 proc. sprzedaży ogółem, wobec 89,9 proc. w analogicznym okresie 2019 r.
Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 134,0 mln zł, i spadła o 15,9 proc. r/r.
Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 94,9 mln zł i był niższy o 8,1 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 7,3 proc. do 8,1 proc. r/r.
Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych za trzy kwartały 2020 r. osiągnięty na poziomie 9,3 mln zł był niższy o 10,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów spadła z 12,2 proc. do 6,9 proc. r/r.
Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 104,2 mln zł, marża zysku brutto w relacji do całości przychodów wyniosła 8,0 proc. Dla porównania zysk brutto ze sprzedaży ogółem za trzy kwartały 2019 r. wyniósł 122,4 mln zł, a jego marża w relacji do przychodów wyniosła 7,8 proc.
Jednostkowe koszty produkcji za trzy kwartały 2020 r. są wyższe o 6,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu w kosztach przerobu.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 17,3 mln zł, o 0,8 mln zł więcej niż za trzy kwartały 2019 r. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 1,3 proc. wobec 1,0 proc. za trzy kwartały roku ubiegłego.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za trzy kwartały 2020 r. jest kosztem w kwocie 20,6 mln zł wobec kosztu 9,2 mln zł za trzy kwartały 2019 r.
Na taki poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej miały wpływ następujące elementy:
a) poniesiono koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w wysokości 36,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego takie koszty nie wystąpiły;
b) nie poniesiono kosztów restrukturyzacji, podczas gdy za 9 miesięcy 2019 r. wyniosły one 6,8 mln zł;
c) nie poniesiono kosztów likwidacji środków trwałych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego koszty te wyniosły 0,2 mln zł;
d) inne pozostałe koszty operacyjne wyniosły 0,5 mln zł i były wyższe o 0,2 mln zł w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego;
e) uzyskano dotację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 16,0 mln zł w ramach rządowego wsparcia w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa;
f) uzyskano zysk ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,2 mln zł, czyli wynik o 0,2 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego;
g) złe długi, które były przychodem w kwocie 0,1 mln zł, wobec kosztu 1,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli osiągnięty wynik był lepszy o 2,0 mln zł.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 66,3 mln zł, jest to o 30,3 mln zł mniej r/r, a marża EBIT-u w relacji do przychodów wyniosła 5,1 proc. wobec 6,1 proc. za trzy kwartały 2019 r.
Działalność finansowa za trzy kwartały 2020 r. wygenerowała stratę w wysokości 0,1 mln zł wobec zysku 1,1 mln zł w analogicznym okresie 2019 r.
Na taki poziom wyniku z działalności finansowej miały wpływ:
a) różnice kursowe, które wygenerowały koszt w kwocie 1,6 mln zł, wobec kosztu 1,8 mln zł za trzy kwartały 2019 r.;
b) odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanym, które wygenerowały przychód w kwocie 2,6 mln zł wobec 3,0 mln zł za trzy kwartały 2019 r.;
c) przychody z tytułu odsetek od wolnych środków wynoszące 0,3 mln zł, wobec 1,6 mln zł za trzy kwartały 2019 r.;
d) brak przychodu z tutułu dywidend, podczas gdy za trzy kwartały 2019 r. uzyskano przychód w wysokości 0,1 mln zł;
e) koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wynoszące 1,4 mln zł, czyli o 0,4 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 66,2 mln zł, tj. 31,5 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk netto za za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 54,2 mln zł, tj. 38,3 mln zł mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Komentarz do Bilansu
Na koniec września 2020 r. aktywa trwałe wyniosły 775,3 mln zł i były niższe o 24,8 mln zł porównując stan z początku 2020 r.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych obniżyła się o 26,7 mln zł, z czego:
a) amortyzacja istniejącego majątku trwałego obniżyła jego wartość o 72,3 mln zł;
b) zmiany z tytułu sprzedaży i likwidacji majątku trwałego spowodowały jego spadek o 1,7 mln zł;
c) zakończone programy inwestycyjne w 3 kwartałach 2020 r. zwiększyły majątek trwały o 45,3 mln zł;
d) zmiany z tytułu leasingu finansowego spowodowały wzrost o 2,0 mln zł.
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosło 19,2 mln zł, jest to wzrost o 1,9 mln zł w stosunku do początku 2020 r.
Aktywa obrotowe wyniosły 996,1 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2020 r. o 45,1 mln zł.
Należności krótkoterminowe wyniosły 482,7 mln zł i wzrosły o 123,5 mln zł w stosunku do początku 2020 r., w tym: od jednostek powiązanych wzrosły o 90,0 mln zł, a od pozostałych jednostek wzrosły o 33,5 mln zł.
Wartość zapasów spadła o 22,6 mln zł do poziomu 85,4 mln zł. Zmiana ta została spowodowana spadkiem wartości zapasu surowców i materiałów o 28,0 mln zł do wysokości 54,0 mln zł, przy równoczesnym wzroście wartości zapasu produkcji w toku o 5,0 mln zł do pozimu 29,2 mln zł i wyrobów gotowych o 0,3 mln zł, do poziomu 2,1 mln zł w stosunku do początku roku.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 422,9 mln zł i spadły w ciągu trzech kwartałów 2020 r. o 59,0 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne spadły o 49,0 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym na koniec września 2020 r. wyniosła 340,0 mln zł (spadek o 10,0 mln zł w stosunku do początku roku 2020).
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyniosły 5,1 mln zł i wzrosły w stosunku do początku roku o 3,2 mln zł, głównie z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Aktywa Spółki na dzień 30 września 2020 r. wyniosły 1 771,4 mln zł i wzrosły w ciągu trzech kwartałów o 20,4 mln zł.
Na dzień 30 września 2020 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 615,8 mln zł i w ciągu trzech kwartałów wzrosły o 22,5 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 11,2 mln zł, w tym rezerwa z tytułu podatku odroczonego wzrosła o 12,3 mln zł, rezerwa na świadczenia pracownicze wzrosła o 0,9 mln zł, pozostałe rezerwy spadły o 2,0 mln zł.
Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30 września 2020 wyniosły 520,5 mln zł i wzrosły w stosunku do końca roku 2019 o 11,6 mln zł. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 45,8 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek spadły o 35,7 mln zł. Fundusze specjalne wzrosły o 1,5 mln zł.
Zobowiązania długoterminowe (z tytułu leasingu) wyniosły 4,0 mln zł i spadły o 0,4 mln zł w stosunku do początku roku.
Na koniec września 2020 r. kapitał własny Spółki wyniósł 1 155,6 mln zł i zmniejszył się o 2,1 mln zł w trzech kwartałach 2020 r., (wzrost „Pozostałych kapitałów rezerwowych” z tytułu podziału zysku za rok ubiegły o 56,4 mln zł, niższy „Zysk netto” o 58,5 mln zł).
Komentarz do Rachunku przepływów pieniężnych
Za trzy kwartały 2020 r. działalność operacyjna wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 16,1 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały dodatnie przepływy w kwocie 126,6 mln zł, a wzrost kapitału pracującego dał 146,6 mln zł ujemnych przepływów, głównie w wyniku wzrostu należności na koniec trzeciego kwartału. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 6,1 mln zł dodatnich przepływów, a pozostałe tytuły wygenerowały 2,2 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych.
W trzech kwartałach 2020 r. działalność inwestycyjna wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 30,0 mln zł. Na nabycie rzeczowych aktywów trwałych przeznaczono 44,4 mln zł (w tym nakłady inwestycyjne 45,2 mln zł, wzrost zobowiązań z tytułu inwestycji 0,8 mln zł).
Spłata pożyczki od podmiotu powiązanego wygenerowała 60,0 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Udzielenie pożyczki podmiotowi powiązanemu wygenerowała 50 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Od pożyczki udzielonej podmiotowi powiązanemu uzyskano 2,6 mln zł odsetek, ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych uzyskano 1,7 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych.
Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 2,9 mln zł. Zapłata odsetekwyniosła 0,6 mln zł, a spłata rat leasingowych 2,3 mln zł.
Przepływy pieniężne netto za trzy kwartały 2020 r. były ujemne i wyniosły 49,0 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu trzech kwartałów 2020 r. z 131,9 mln zł na koniec grudnia 2019 r. do 82,9 mln zł na koniec września 2020 r.
4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, nie jest jednostką dominującą, nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym, w stosunku do wyników prognozowanych
Spółka nie publikowała prognoz wyników na rok 2020.
6. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Wg informacji posiadanych przez Spółkę, na dzień przekazania raportu okresowego za 3 kwartał 2020 r. akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki byli:
Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki, przyznających prawo do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 87,251% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki*.
* Źródło: Raport bieżący nr 21/2020 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 25 sierpnia 2020 r., data publikacji: 25.08.2020 r.
7. Akcje Spółki lub uprawnienia do nich posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę
Na dzień przekazania raportu kwartalnego następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje:
Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji.
Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.
8. Istotne postępowania toczące się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności
Nie wystąpiły. – zastanowić się, czy nie przeredagować???
9. Informacje o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczek ani gwarancji.
10. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
Nie wystąpiły.
11. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału W ocenie Zarządu wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału będą miały następujące czynniki:
a) negatywny wpływ pandemii COVID-19 na popyt rynkowy;
b) sytuacja makroekonomiczna: stan gospodarki w Polsce i Europie i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów (w tym wpływ pandemii COVID-19 na światową gospodarkę);
c) rozwój branży motoryzacyjnej: dynamika produkcji i sprzedaży aut w Polsce i Europie;
d) poziom zamówień od klientów Spółki: podmiotów powiązanych i niepowiązanych;
e) zmiana kursów walutowych, głównie euro i dolara amerykańskiego;
f) koszty działalności: wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego w Dębicy;
g) koszty surowców: zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-17Leszek SzafranPrezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży

2020-11-17Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
2020-11-17Michał MędrekCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Logistyki

2020-11-17Mirosław MaziarkaCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. ProdukcjiNazwa jednostki:FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
Nazwa skrócona jednoskti:DEBICA
Adres:ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica
Telefon:(014) 670-28-31
Fax:014 670-09-57
www:www.debica.com.pl
NIP:872-000-34-04
REGON:850004505

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Dębica SA
DEBICA
2021-01-26 terminarz raportów
2020-12-15 udzielenie pożyczki Goodyear SA
2020-12-11 udzielenie pożyczki Goodyear SA
2020-12-02 powołanie przewodniczącego komitetu audytu
2020-11-17 SA-Q3
2020-11-02 wyniki Q3.2020
2020-09-28 aktualizacja informacji dot. kontroli podatkowych
2020-09-25 udzielenie pożyczki Goodyear SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy