pixelg
zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku dla Iglotex - 2020-02-18 - DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku dla Iglotex - komunikat spółki DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA (dekpol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr7/2020

Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 34/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. i nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zawarcia listu intencyjnego z Iglotex S.A. ( Iglotex ), Zarząd Dekpol S.A. ( Emitent , Wykonawca ) informuje, że w dniu 18 lutego 2020 r. została zawarta pomiędzy Iglotex a Emitentem umowa o generalne wykonawstwo inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj ( Umowa ), zgodnie z którą Iglotex powierzył, a Wykonawca przyjął do wykonania na warunkach określonych Umową, prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu, jako generalny wykonawca, inwestycji obejmującej wybudowanie budynku produkcyjno- magazynowego Iglotex w Skórczu o powierzchni netto 24 tys. m kw. wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku i parkingiem zewnętrznym.
Zakończenie przez Emitenta realizacji przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w sierpniu 2020 r., przy czym Umowa przewiduje możliwość przedłużenia daty zakończenia realizacji Umowy w przypadkach w niej określonych. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ok. 9% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 r. powiększone o podatek VAT.

Umowa przewiduje kary umowne m.in. za niedotrzymanie terminów wskazanych w Umowie, zwłokę w usunięciu wad, w dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i zabezpieczenia rękojmi i gwarancji i in. Umowa przewiduje ponadto, iż strona Umowy jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez drugą stronę Umowy. Maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie naliczonych przez którąkolwiek ze stron nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia netto. Jednocześnie zastrzeżenie jakiejkolwiek kary umownej w Umowie nie pozbawia stron prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego tę karę umowną w szczególności z tytułu wszelkich kar i odszkodowań poniesionych przez strony z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez drugą stronę. W Umowie zawarto zapisy dotyczące prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, m.in. gdy Wykonawca opóźni się z się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał dotrzymać terminów, wykonanie robót będzie opóźnione o ponad 14 dni w stosunku do określonych terminów, a stan ten będzie się utrzymywał, itp. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia realizacji części robót podwykonawcom.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-18Katarzyna Szymczak-DampcCzłonek ZarząduKatarzyna Szymczak-Dampc
2020-02-18Sławomir MłyńskiProkurentSławomir Młyński


Nazwa jednostki:DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DEKPOL S.A.
Adres:Gajowa 31, 83-251 Pinczyn
Telefon:58 560 10 60
Fax:58 560 10 61
Email:dekpol@dekpol.pl
www:www.dekpol.pl
NIP:592-21-37-980
REGON:220341682

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy