pixelg
akcje w posiadaniu JR Holding ASI SA - 2020-08-13 - DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA (digital)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

akcje w posiadaniu JR Holding ASI SA - komunikat spółki DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA (digital) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2020

Data sporządzenia: 2020-08-13
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Digital Avenue S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, w sprawie przekroczenia progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Digital Avenue SA ( Spółka ).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna w dniu 7 sierpnia 2020 r. w drodze cywilnoprawnej 1.000.000 akcji Spółki.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadała 3.000.000 akcji Spółki stanowiących 23,60% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 3.000.000 głosów, co stanowiło 23,60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiada 4.000.000 akcji stanowiących 31,47% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4.000.000 głosów, co stanowi 31,47% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy brak podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
4.000.000 głosów, co stanowi 31,47% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-13Łukasz GórskiPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:DIGITAL AVENUE S.A.
Adres:Biała 4 34C/34D, 00-895 Warszawa
Telefon:(22) 627 37 58
Fax:(22) 627 37 58
NIP:8971729452
REGON:020512760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Digital Avenue SA
DIGITAL
2020-10-01 zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet
2020-08-13 akcje w posiadaniu JR Holding ASI SA
2020-08-13 akcje w posiadaniu Januarego Ciszewskiego
2020-08-04 SA - P
2020-07-22 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-21 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiana statutu, zmiany w RN, zmiana nazwy
2020-07-21 zmiany w RN
2020-07-17 sprzedaż akcji przez Krzysztofa Sanek

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy