pixelg
zamknięcie subskrypcji akcji serii J - 2020-10-28 - ECCGAMES (eccgames)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zamknięcie subskrypcji akcji serii J - komunikat spółki ECCGAMES (eccgames) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiECCGAMES
Nazwa skrócona jednostkiECC
Numer w roku:17/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii J ( Akcje Serii J). Emisja Akcji Serii J została przeprowadzona w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku. W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii J Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru: Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 października 2020 roku; Data zakończenia subskrypcji: 14 października 2020 roku; 2) Data przydziału instrumentów finansowych: Objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji Serii J doszła do skutku w dniu 14 października 2020 roku. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna Akcji Serii J obejmowała nie więcej niż 2.000.000 Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Oferta Akcji Serii J nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje Serii J zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. 5) Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje Serii J zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.000.000 Akcji Serii J o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję. 6) Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł za każdą akcje. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje Serii J zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: Akcje Serii J zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej: 25 podmiotom będącym osobami fizycznymi; 3 podmiotom będącym inwestorami kwalifikowanymi reprezentującymi łącznie 16 funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy; 8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowy objęcia Akcji Serii J zostały zawarte z: 25 podmiotami będącymi osobami fizycznym; 3 podmiotami będącymi inwestorami kwalifikowanymi reprezentującymi łącznie 16 funduszy inwestycyjnych oraz subfunduszy; 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby powiązane w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie brały udziału w emisji. 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie Akcji Serii J nie uczestniczyli subemitenci. 10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta. Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji Serii J netto wyniosły 199.210,00 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 199.210,00 zł - koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł - koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł - koszty promocji oferty: 0,00 zł Koszty emisji akcji zmniejszą kapitał zapasowy spółki powstały w wyniku nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr WątruckiPrezes Zarządu
Jakub TraczykCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ECC Games SA
ECCGAMES
2020-11-13 SA - Q3
2020-10-28 zamknięcie subskrypcji akcji serii J
2020-10-09 zawarcie umowy lock-up
2020-10-08 zakończenie procesu zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J
2020-10-08 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-01 WZ - podjęte uchwały: emisja akcji serii J
2020-09-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-09-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy