pixelg
rejestracja zmian statutu - 2020-05-26 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja zmian statutu - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2020
Data sporządzenia:2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu ED invest S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ED invest SA ( Emitent ) informuje, że w dniu 26 maja 2020 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 maja 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, Wydzial XIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.
Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED invest S.A. z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i obejmuje:
1)zmianę dotychczasowej treści § 13 ust. 1 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie albo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem. ;

2)zmianę dotychczasowej treści § 16 ust. 1 lit. k) Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: k) udzielanie zgody na zawarcie przez Zarząd istotnych umów z podmiotami powiązanymi, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ;

3)skreślenie § 19 ust. 1 Statutu;

4)dodanie § 19a Statutu w brzmieniu następującym:
§ 19a
1. Spółka może zorganizować Walne Zgromadzenia w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej w szczególności:
1) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia, 3) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. 2. Niezależnie od powyższego Spółka może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet. 3. Wymogi organizacyjne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym sposobów komunikacji akcjonariuszy ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej będą określane przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki przed dniem Walnego Zgromadzenia. .


Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Statut tekst jednolity 23_04_2020.pdfStatut tekst jednolityPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-26Zofia Egierska
Jerzy Dyrcz
Małgorzata Jankowska
Prezes Zarzadu
Wiceprezes Zarządu
Prokurent


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2021-02-24 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-01-26 terminarz raportów
2021-01-11 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-12-23 podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
2020-11-27 SA-Q3
2020-08-21 SA - P
2020-07-21 kupno akcji przez członka RN
2020-07-16 kupno akcji przez członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy