pixelg
SA-Q1 - 2020-05-22 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-22
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-982Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bora Komorowskiego35 lok 218
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-19-68-486012820030
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży29 7776 4536 7731 487
Koszt sprzedaży produktów i usług 23 1524 3835 2661 010
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 7681 0101 085233
Zysk (strata) brutto4 6538941 058206
Zysk (strata) netto3 377709768163
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 89819965946
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej ----
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-251-1 165-57-268
Przepływy pieniężne netto razem 2 648-965602-222
Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego )80 01476 02517 57717 853
Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego )14 61913 4553 2113 160
Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego )11 04411 5962 4262 723
Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego )54 35050 97311 93911 970
Kapitał akcyjny ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego )619619136145
Średnio ważona ilość akcji12 386 68712 386 68712 386 68712 386 687
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR )0,340,060,080,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR )0,340,060,080,01
Średnio ważona ilość akcji ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12 386 68712 386 68712 386 68712 386 687
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego )4,394,120,960,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR ) ( na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego )4,394,120,960,97


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Śródroczne skrócone SF 31.03.2020_ 20052020.M.T.T.T.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020

ED Invest 2020Q1 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu SF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Zofia EgierskaPrezes Zarządu
2020-05-22Jerzy DyrczWiceprezes Zarządu
2020-05-22Jolanta Szewczyk Członek Zarzadu


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2020-05-26 rejestracja zmian statutu
2020-05-22 SA-Q1
2020-04-23 powołanie zarządu
2020-04-23 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2020-04-23 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-23 powołanie RN
2020-04-23 wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja
2020-04-01 kupno akcji przez członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy