pixelg
SA-Q3 - 2020-11-27 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2020(kwartał) (rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie
data przekazania:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ED INVEST S.A.
Budownictwo (bud)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)03-982
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Bora Komorowskiego
35 lok 218(ulica)
(numer)
(telefon)

(fax)
(e-mail)

(www)525-19-68-486
012820030(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży 7109227305160056337
Koszty sprzedaży produktów i usług5528519266124464472
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1098442082473977
Zysk (strata) brutto1055239232375911
Zysk (strata) netto789931461778730
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9423-98242121-2280
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 720160
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3997-10332-900-2398
Przepływy pieniężne netto razem 5498-201561238-4678
Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)83221760251838417853
Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)168291345537183160
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)105911159623402723
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)55801509731232711970
Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)619619137145
Średnia ważona ilość akcji 12386687123866871238668712386687
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,800,250,180,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,800,250,180,06
Średnia wazona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12386687123866871238668712386687
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) ( na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,504,1210,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,504,1210,97


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

EDinvest S.A. Śródroczne skrócone SF 30.09.2020_M.T.T.T.pdfSprawozdanie finansowe za okres od 01.01. 2020 do 30.09.2020

ED Invest 3Q2020 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-11-27Zofia EgierskaPrezes Zarządu


2020-11-27Jerzy DyrczWiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2021-01-11 sprzedaż akcji przez członka RN
2020-12-23 podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
2020-11-27 SA-Q3
2020-08-21 SA - P
2020-07-21 kupno akcji przez członka RN
2020-07-16 kupno akcji przez członka RN
2020-07-10 kupno akcji przez członka RN
2020-05-26 rejestracja zmian statutu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy