pixelg
SA - R - 2020-03-27 - ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA (edinvest) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-03-27
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ED INVEST S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-982Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bora Komorowskiego35 lok 218
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
525-19-68-486012820030
(NIP)(REGON)
Grant Thornton Polska Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży43 65340 30410 1489 446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 2272 1441 215502
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 4 7051 9061 094447
Zysk ( strata) netto z działalności kontynuowanej 3 6371 466846344
Zysk ( strata ) netto3 6371 466846344
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej- 7 74812 680- 1 8012 972
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej - 2425-66
Środki pieniężne z działalności finansowej -2 796-2 734-650-641
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-10 5679 970- 2 4562 337
Aktywa76 025 66 04217 85315 359
Zobowiązania długoterminowe13 4554 6493 1601 081
Zobowiązania krótkoterminowe11 5957 1642 723 1 666
Kapitał własny50 973 54 22911 97012 611
Kapitał podstawowy 619619145144
Liczba akcji12 386 68712 386 68712 386 68712 386 687
Średnia ważona liczba akcji 12 386 68712 386 68712 386 68712 386 687
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w PLN / EUR )0,370,120,090,03
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w PLN / EUR )0,370,120,090,03
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN / EUR )4,124,380,971,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)0,110,1100
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa .pdfList Prezesa do Akcjonariuszy
ED Invest JSF 2019 _24032020.T.pdfSprawozdanie Finansowe za rok 2019
ED Invest SzD 2019_24032020.T.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ED invest S.A. w roku 2019
ED Invest 2019 BSF MSSF SzB PL emitent-sig.pdfSprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego SF za rok 2019
Oświadczenie RN _ 31.12.2019 ED Invest 25032020.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27Zofia Egierska Prezes Zarządu
2020-03-27Jerzy DyrczWiceprezes Zarządu
2020-03-27Jolanta Szewczyk Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27Małgorzata Jankowska główny księgowy


Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
ED Invest SA
EDINVEST
2020-05-26 rejestracja zmian statutu
2020-05-22 SA-Q1
2020-04-23 powołanie zarządu
2020-04-23 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja, powołanie RN, zmiana statutu
2020-04-23 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-04-23 powołanie RN
2020-04-23 wypłata dywidendy 0,31 zł/akcja
2020-04-01 kupno akcji przez członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy