pixelg
SA-RS - 2021-04-26 - KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (efekt)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (efekt) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
Spólka Akcyjna
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF MSR
w walucie
data przekazania: 2021-04-26
KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
(pełna nazwa emitenta)
EFEKTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
31-323Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opolska12
(ulica)(numer)
012 420 33 30012 420 33 44
(telefon)(fax)
korporacja@efektsa.plwww.efektsa.pl
(e-mail)(www)
6760077402001413856
(NIP)(REGON)
KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów30 67547 7506 85611 100
Koszty działalności operacyjnej19 69140 0424 4019 308
Zysk (strata) na działalności operacyjnej2 88733 6346457 819
Zysk (strata) brutto98531 4372207 308
Zysk (strata) netto36527 084816 296
Amortyzacja1 8503 594401844
Zużycie materiałów i energii2 2365 3924851266
Aktywa trwałe126 306135 20527 37031 749
Aktywa obrotowe28 7963 3506 240787
Kapitał własny76 37672 72916 55017 079
Kapitał zakładowy4 9951 6651 082391
Zobowiązania długoterminowe54 58053 42811 82712 546
Zobowiązania krótkoterminowe24 14612 4055 2322 913
Środki pieniężne na koniec okresu 10 629303230371
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 7757 4392 4081 729
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 235-15 836-500-3 681
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej484-5 778108-1 343
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)15,2843,683,3110,26
Liczba udziałów/akcji w sztukach4 998 4501 665 1504 998 4501 665 150
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)0,0716,270,023,78

*Dane bilansowe prezentowane są za okres porównywalny kończący się 31.12.2020 roku, zgodnie z formatem prezentowanym w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej.Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:poszczególne pozycje dla danych bilansowych – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,2585 zł / EURO), oraz średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2020 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,6148 zł / EURO)  poszczególne pozycje dla danych rachunku zysków i strat – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: rok 2020 (4,4742zł / EURO), rok 2019 (4,3018zł / EURO).Poszczególne pozycje jednostkowego rachunku dochodów całkowitych oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Podstawowe pozycje jednostkowego bilansu, jednostkowego rachunku dochodów całkowitych oraz jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF GK EFekt- 26_04_2021.pdfSprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KG "efekt"
Spr.Zarządu GK efekt SA za 2020.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KG "efekt"
Sprawozdanie z badania JZP SSF - na podstawie MSSF - KG Efekt SA.pdfSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KG "efekt"
ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_grupy_kapitalowej_za_2020.pdfOcena Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.sprawozdania z działalności GK Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w 2020 r. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy "efekt" S.A. za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej Efekt 2020 Komitet Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Korporacja Gospodarcza efekt S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Michał KawczyńskiPrezes ZarząduMichał Kawczyński
2021-04-26Michał BartczakWiceprezes ZarząduMichał Bartczak
2021-04-26Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Ewelina Estera CieślakOsoba Sporządzająca sprawozdanie finansoweEwelina Estera Cieślak


Nazwa jednostki:KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:EFEKT
Adres:Opolska 12, 31-323 Kraków
Telefon:012 420 33 30
Fax:012 420 33 44
Email:korporacja@efektsa.pl
www:www.efektsa.pl
NIP:6760077402
REGON:001413856

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Korporacja Gospodarcza Efekt SA
EFEKT
2021-06-11 WZ - zmiana porządku obrad
2021-06-09 nabycie akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2021-06-09 otrzymanie protokołu z ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
2021-06-02 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-21 zawarcie znaczącej umowy
2021-05-20 SA - QSr1
2021-04-26 SA-RS
2021-04-26 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy