pixelg
zamiar ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym - 2020-03-31 - ENEA S.A. (enea)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zamiar ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym - komunikat spółki ENEA S.A. (enea) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr15/2020

Data sporządzenia: 2020-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2019 rok jednorazowych operacji o charakterze księgowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. ( Emitent , Spółka ) informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów.

Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA ( GK ENEA )

W Obszarze Wytwarzanie wyniki przeprowadzonych testów wskazują na wzrost bilansowej wartości aktywów, która ujęta będzie w drodze odwrócenia odpisów dokonanych w roku 2016 (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016), w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. na łączną kwotę 11,6 mln zł. Ponadto, w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii CGU (z ang. Cash Generation Unit) Biogaz rozpoznano utratę wartości aktywów na kwotę 1,3 mln zł.
W Obszarze Ciepło, w wyniku przeprowadzonych testów zidentyfikowano konieczność odpisu wartości bilansowej aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ENEA Ciepło sp. z o.o. na kwotę 20,4 mln zł.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 14 lutego 2020 r. Emitent informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK ENEA odpisu z tytułu utraty wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 52,7 mln zł.

Ujęcie powyższych zdarzeń wpłynie na zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem GK ENEA o 62,8 mln zł oraz zysku netto okresu sprawozdawczego GK ENEA o 60,8 mln zł, nie wpłynie natomiast na skonsolidowany wynik EBITDA.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 21 lutego 2020 r. Emitent wskazuje, iż na skonsolidowane wyniki 2019 roku wpływ będzie miało również rozwiązanie rezerwy na kwotę 129 mln zł, dotyczącej sporu opisanego w przywołanym raporcie bieżącym. Wpłynie to odpowiednio na zysk przed opodatkowaniem w kwocie 129 mln zł oraz 104,5 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego na poziomie skonsolidowanym oraz w kwocie 129 mln zł na wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym.
Łącznie opisane wyżej operacje wpłyną na poprawę zysku przed opodatkowaniem GK ENEA o 66,2 mln zł oraz 43,7 mln zł na zysk netto okresu sprawozdawczego, a także na poprawę o 129 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA GK ENEA.
Wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A.

W związku zakończeniem opisanych powyżej testów na utratę wartości aktywów ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach Emitenta kwoty 238,4 mln zł z tytułu odwrócenia dokonanych w latach ubiegłych odpisów aktualizujących bilansową wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., o których Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 10/2016 z 4 marca 2016 r.
Ponadto, w toku prac zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Ciepło sp. z o.o. w kwocie 28,8 mln zł.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z 14 lutego 2020 r. Emitent informuje, iż w dniu 31 marca 2020 r. podjęta została decyzja o konieczności ujęcia w księgach Emitenta odpisu wartości akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A. w kwocie 47,7 mln zł, w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.
Łączny wpływ powyższych ujęć wpłynie na zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o 161,9 mln zł.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż powyższe operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki. Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne efekty opisanych powyżej jednorazowych operacji o charakterze księgowym zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych ENEA S.A. i Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2019, których publikację zaplanowano na 23 kwietnia 2020 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnej + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Powyższa definicja oraz metodologia jej obliczania jest taka sama jak definicja oraz metodologia obliczania tego wskaźnika w raportach okresowych Emitenta. Powyższa definicja jest również ujęta w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2020-03-31Jarosław OłowskiCzłonek ZarząduJarosław Ołowski


Nazwa jednostki:ENEA S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:ENEA
Adres:ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
Telefon:+48/061 884 5544
Fax:+48/061 884 5955
Email:gielda@enea.pl
www:www.enea.pl
NIP:777-00-20-640
REGON:630139960

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy