pixelg
SA-PSr - 2020-07-30 - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34

w walucie
data przekazania:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ENERGA S.A.
Energetyka (ene)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)80-309
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Grunwaldzka
472(ulica)
(numer)+48 58 778 83 00
+48 58 778 83 99(telefon)

(fax)
(e-mail)

(www)957-095-77-22
(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

półrocze / 2020I półrocze /2019półrocze / 2020I półrocze /2019


niebadaneniebadaneniebadaneniebadane

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)

Przychody ze sprzedaży6 1425 5201 3831 287

Zysk z działalności operacyjnej6345414106

Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(666)313(150)73

Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(714)275(161)64

Całkowite dochody(858)229(193)53

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej96413621732

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 057)(1 026)(238)(239)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 059)(262)(238)(61)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 152)(1 152)(259)(269)

Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(1,72)0,66(0,39)0,15

Liczba akcji w mln zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414


Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień


30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019


niebadane
niebadane(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)

Aktywa trwałe 15 79716 2753 5373 822

Aktywa obrotowe3 4784 6927791 102

Aktywa razem19 27520 9674 3164 924

Zobowiązania długoterminowe6 9266 9121 5511 623

Zobowiązania krótkoterminowe3 9434 7918831 125

Kapitał własny8 4069 2641 8822 175

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej8 4429 2531 8902 173

Kapitał podstawowy4 5224 5221 0131 062

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*20,3922,354,575,25

Liczba akcji w mln na koniec okresu 414414414414


I półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019


niebadaneniebadaneniebadaneniebadane

Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)

Przychody ze sprzedaży43461011

Zysk z działalności operacyjnej(50)(43)(11)(10)

Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(620)533(140)124

Zysk lub strata netto (610)552(137)129

Całkowite dochody(694)548(156)128

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej71(45)16(10)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(251)(857)(57)(200)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (440)(172)(99)(40)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(620)(1 074)(140)(250)

Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(1,47)1,33(0,33)0,31

Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414


Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień


30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019


niebadane
niebadane(mln zł)(mln zł)(mln EUR)(mln EUR)

Aktywa trwałe 11 01311 4642 4662 692

Aktywa obrotowe1 9172 109429495

Aktywa razem12 93013 5732 8953 187

Zobowiązania długoterminowe4 1203 628923852

Zobowiązania krótkoterminowe2 3112 752517646

Kapitał własny6 4997 1931 4551 689

Kapitał podstawowy4 5224 5221 0131 062

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*15,7017,373,524,08

Liczba akcji zwykłych na koniec okresu w milionach414414414414

* Wartość księgowa, czyli kapitał własny podzielony przez liczbę akcji.
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 czerwca 2020 roku oraz 30 czerwca 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2020 roku - 4,4660, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.
(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413, okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880.
(3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku - 4,4413, okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku - 4,2880.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finanoswe zakończone 30.06.2020.pdf1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finanoswe zakończone 30.06.2020
2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
3. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zakończone 30.06.2020.pdf3. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zakończone 30.06.2020
4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
5. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa w I półroczu 2020 roku.pdf5. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa w I półroczu 2020 roku
6. Wybrane jednostkowe dane finansowe ENERGA_Q2 2020.pdf6. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa_Q2 2020
7. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_Q2 2020.pdf7. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_Q2 2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-30Jacek GolińskiPrezes Zarządu Energi SA


2020-07-30Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych


2020-07-30Adrianna SikorskaWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji


2020-07-30Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych


2020-07-30Iwona Waksmundzka-OlejniczakWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych

Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Energa SA
ENERGA
2020-10-15 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-09 WZ - zmiana porządku obrad
2020-09-30 WZ - projekty uchwał
2020-09-30 WZ - zwołanie walnego
2020-09-29 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-11 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-07-30 SA-PSr
2020-07-23 dokonanie odpisów aktualizujących i zawiązaniu rezerwy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy