pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-05 - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2020-11-05
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30


w mln złw mln złw mln EURw mln EUR

Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)

Przychody ze sprzedaży59661315

Zysk z działalności operacyjnej(69)(71)(16)(16)

Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(147)471(33)109

Zysk lub strata netto (131)498(29)116

Całkowite dochody(198)493(45)114

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej36(195)8(45)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(184)(749)(41)(174)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (587)(275)(132)(64)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(735)(1 219)(165)(283)

Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(0,32)1,20(0,07)0,28

Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414


Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień


30 września 202031 grudnia 201930 września 202031 grudnia 2019


w mln złw mln złw mln EURw mln EUR


(niebadane)
(niebadane)


Aktywa trwałe 10 96611 4642 4222 692

Aktywa obrotowe2 3892 109528495

Aktywa razem13 35513 5732 9503 187

Zobowiązania długoterminowe3 9473 628872852

Zobowiązania krótkoterminowe2 4132 752533646

Kapitał własny6 9957 1931 5451 689

Kapitał podstawowy4 5224 5229991 062

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*16,9017,373,734,08

Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414414414414

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa SA3 kwartały 20203 kwartały 20193 kwartały 20203 kwartały 2019


narastająconarastająconarastająconarastająco


w mln złw mln złw mln EURw mln EUR


(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)

Przychody ze sprzedaży9 1728 4722 0651 966

Zysk z działalności operacyjnej29967567157

Zysk lub strata brutto przed opodatkowaniem(533)453(120)105

Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(628)379(141)88

Całkowite dochody(762)308(172)71

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej1 363606307141

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 428)(1 453)(321)(337)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1 184)(381)(267)(88)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 249)(1 228)(281)(285)

Zysk lub strata netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję)(1,52)0,92(0,34)0,21

Liczba akcji zwykłych wyemitowanych (w mln) zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję 414414414414


Stan na dzieńStan na dzieńStan na dzieńStan na dzień


30 września 202031 grudnia 201930 września 202031 grudnia 2019


w mln złw mln złw mln EURw mln EUR


(niebadane)
(niebadane)


Aktywa trwałe 15 90016 2753 5123 822

Aktywa obrotowe3 6964 6928161 102

Aktywa razem19 59620 9674 3294 924

Zobowiązania długoterminowe6 7676 9121 4951 623

Zobowiązania krótkoterminowe4 3274 7919561 125

Kapitał własny8 5029 2641 8782 175

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej8 5409 2531 8872 173

Kapitał podstawowy4 5224 5229991 062

Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)*20,6322,354,565,25

Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję414414414414

Liczba akcji zwykłych (w mln) na koniec okresu 414414414414

* Wartość księgowa, czyli kapitał własny podzielony przez liczbę akcji.
Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2020 roku oraz 30 września 2019 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku - 4,5268, na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585.
(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420, okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086.
(3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2020 roku - 4,4420, okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 roku - 4,3086.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020.pdf1. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energa SA za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020

2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020.pdf2. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2020

3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2020.pdf3. Informacja do skróconego skonsolidowanego raportu Grupy Energa za III kw. 2020

4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2020.pdf4. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_III kw. 2020

5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2020.pdf5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_III kw. 2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-11-05Jacek GolińskiPrezes Zarządu Energi SA


2020-11-05Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych


2020-11-05Adrianna SikorskaWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji


2020-11-05Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych


2020-11-05Iwona Waksmundzka-OlejniczakWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych

Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy