pixelg
wyniki Q1.2020 - 2020-05-28 - ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q1.2020 - komunikat spółki ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA (energa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2020

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ENERGA S.A.
Temat


Szacunkowe wyniki Grupy Energa za I kwartał 2020 roku

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Energa za I kwartał 2020 roku:

Przychody Grupy: 3 289 mln zł (wobec 2 971 mln zł w I kwartale 2019 roku).

EBITDA Grupy: 568 mln zł (wobec 554 mln zł w I kwartale 2019 roku), w tym:

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 493 mln zł (wobec 548 mln zł w I kwartale 2019 roku),

EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 69 mln zł (wobec 118 mln zł w I kwartale 2019 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 34 mln zł (wobec -95 mln zł w I kwartale 2019 roku).

Zysk netto Grupy: 111 mln zł (wobec 186 mln zł w I kwartale 2019 roku).

Nakłady inwestycyjne: 331 mln zł (wobec 369 mln zł w I kwartale 2019 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 694 GWh (wobec 5 811 GWh w I kwartale 2019 roku).

Produkcja energii elektrycznej brutto: 801 GWh (wobec 1 025 GWh w I kwartale 2019 roku).

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 922 GWh (wobec 4 968 GWh w I kwartale 2019 roku).

Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2020 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 568 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 493 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji ze stratami sieciowymi. Był to przede wszystkim efekt niekorzystnej wyceny szacunku niezafakturowanego strat sieciowych, mimo wzrostu marży zafakturowanej. Wyższe rok do roku były także koszty operacyjne. Wzrosły głównie koszty świadczeń pracowniczych oraz niektórych usług obcych (np. remonty, usługi inkasenckie), między innymi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Niższe saldo na pozostałej działalności wynikało między innymi z wyższych kosztów podatku od nieruchomości.

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 69 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa (m.in. spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych Elektrowni w Ostrołęce oraz niższa produkcja w elektrowniach wodnych). W konsekwencji niższej produkcji ze źródeł konwencjonalnych odnotowano niższe koszty zużycia paliw do produkcji oraz zakupu uprawnień do emisji.
c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 34 mln zł. Na wzrost wyniku w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miał efekt niskiej bazy porównawczej. Wyniki I kwartału 2019 roku (-95 mln zł na poziomie EBITDA) były niskie z uwagi na utratę przychodów wynikającą ze stosowania Ustawy o cenach energii w 2019 roku . Przy braku rozporządzenia wykonawczego do tej Ustawy Linia Biznesowa Sprzedaż rozliczała zdecydowaną większość klientów po obniżonych cenach bez uwzględnienia należnych rekompensat wynikających z tej Ustawy. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. Z kolei w I kwartale 2020 roku obowiązywała nowa taryfa dla gospodarstw domowych, której negatywny wpływ na wyniki bieżącego okresu został w znaczący sposób zneutralizowany poprzez wykorzystanie części rezerwy celowej utworzonej na koniec 2019 roku.
Wpływ trwającej pandemii COVID-19 na EBITDA Grupy w I kwartale 2020 roku, m.in. w postaci zmniejszenia wolumenu sprzedaży i dystrybucji energii, oszacowano na około 27 mln zł.

Wynik netto w wysokości 111 mln zł wobec 186 mln zł za I kwartał 2019 roku, to między innymi efekt rozpoznania udziału w stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności (-19 mln zł) w bieżącym roku, podczas gdy w roku ubiegłym Grupa rozpoznała udział w zyskach (9 mln zł).

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-28Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych


2020-05-28Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych

Nazwa jednostki:ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ENERGA S.A.
Adres:Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Telefon:+48 58 778 83 00
Fax:+48 58 778 83 99
NIP:957-095-77-22
REGON:220353024

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Energa SA
ENERGA
2020-07-09 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-06-30 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-29 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiana statutu
2020-06-29 zmiany w RN
2020-06-25 WZ - wniosek akcjonariusza dot. zmiany porządku obrad
2020-06-10 SA-QS1
2020-06-09 WZ - zmiana porządku obrad
2020-06-02 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy