pixelg
SA - R - 2020-04-07 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-04-07
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 463 6961 520 592340 252356 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 744-25 5524 590-5 988
Zysk (strata) brutto22 984-16 6555 343-3 903
Zysk (strata) netto18 690-12 2554 345-2 872
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-122 64070 914-28 50916 620
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 379-16 5151 018-3 870
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 839-20 6666 471-4 843
Przepływy pieniężne netto, razem-90 42233 733-21 0207 906
Aktywa razem712 507775 876167 314180 436
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania501 453583 570117 753135 714
Zobowiązania długoterminowe70 89465 32116 64815 191
Zobowiązania krótkoterminowe430 559518 249101 106120 523
Kapitał własny211 054192 30649 56144 722
Kapitał zakładowy1 2811 281301298
Liczba akcji (w szt.)12 811 85912 811 85912 811 85912 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)16,4715,013,873,49
Średnioważona liczba akcji12 811 85912 811 85912 811 85912 811 859
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)1,46-0,960,34-0,22
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.pdfJednostkowe Sprawozdanie Finansowe ERBUD S.A.
Sprawozdanie z badania - Erbud SA jednostkowe_final.pdfSprawozdanie z badania jednostkowe sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w 2019 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud zawierajace sprawozdanie z działalności ERBUD S.A.
ocena RN_SF.pdfOcena Rady Nadzorczej ERBUD S.A. dotycząca poprawności i rzetelności Sprawozdania Finansowego
oświadczenie RN_KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. dotyczace powołania i działalności Komitetu Audytu
ERBUD S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2019.pdfZintegrowany raport roczny zawierający informacje niefinansowe
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Dariusz Grzeszczak
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Grzeszczak
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy