pixelg
SA - RS - 2020-04-07 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-04-07
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Franciszka Klimczaka1
(ulica)(numer)
022 548-70-00022 548 70 10
(telefon)(fax)
info@erbud.plwww.erbud.pl
(e-mail)(www)
879-017-22-53005728373
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 313 3632 331 896537 766546 508
Zysk (strata) z działalności operacyjnej58 400-17 30913 576-4 057
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej48 886-21 61711 364-5 066
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej35 044-21 1368 146-4 953
Zysk/ (strata) netto z działalności zaniechanej0000
Zysk (strata) za rok obrotowy35 044-21 1368 146-4 953
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-115 87167 436-26 93515 804
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 870-27 618-1 132-6 473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej62 373-23 38114 499-5 480
Przepływy pieniężne netto, razem-58 36816 437-13 5683 852
Aktywa razem1 173 4951 098 400275 565255 442
Zobowiązania długoterminowe139 874112 93932 84626 265
Zobowiązania krótkoterminowe758 805744 550178 186173 151
Kapitał własny274 816240 91164 53456 026
Kapitał zakładowy1 2811 281301298
Liczba akcji (w szt.)12 811 85912 811 85912 811 85912 811 859
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)21,4518,805,044,37
Średnioważona liczba akcji12 811 85912 811 85912 811 85912 811 859
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR)2,74-1,650,64-0,39
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.docx.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy ERBUD
Sprawozdanie z badania - Erbud SA skonsolidowane_final.pdfSprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ERBUD
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w 2019 roku.pdfSprawozdanie z działalności Grupy ERBUD w roku 2019
ocena RN_SF.pdfOcena Rady Nadzorczej w kwestii poprawności sprawozdania finanoswego
oświadczenie RN_KA.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej ERBUD S.A. dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu
ERBUD S.A. Zintegrowany Raport Roczny 2019.pdfZintegrowany Raport Roczny zawierający informacje niefinansowe
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Dariusz Grzeszczak
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Grzeszczak
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkwoski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy