pixelg
podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych - 2020-09-16 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr50/2020

Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16 września 2020r. PBDI S.A. z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta), działając w konsorcjum firm z firmą MOSTY Łódź z/s w Łodzi przy realizacji zadania inwestycyjnego : Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km otrzymała od podwykonawcy podpisaną 14.09.2020r. Umowę w/w Konsorcjum na wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych, na niżej określonych warunkach:

1) Data zawarcia kontraktu: 14.09.2020r.
2) Przedmiot kontraktu: Wykonanie usługi kompleksowych robót bitumicznych;
3) Wartość kontraktu: 55.180.139,20 PLN
6) Terminy realizacji: 17.06.2022r.
7) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury;
8) Gwarancja dobrego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy;
9) Gwarancja naprawy wad i usterek: 3% wartości wynagrodzenia brutto, z terminem obowiązywania 5 lat i 4 miesiące od dnia następnego po dniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy;
10) Kary:
a) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na zakończenie wykonania przedmiotu umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów prac określonych w harmonogramie robót w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach, w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu, w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia;
Kary umowne podlegają sumowaniu, a łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zadządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 545-88-81
Fax:022 545 88 82
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy