pixelg
podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót - 2020-10-27 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie przez spółkę zależną znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr62/2020

Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie przez spółkę zależną od ERBUD S.A. (Emitent) PBDI S.A. znaczącej umowy z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 października 2020r. PBDI S.A. z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta), działając w konsorcjum firm z firmą MOSTY Łódź z/s w Łodzi przy realizacji zadania inwestycyjnego : Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granic państwa o długości o 15,3 km zawarła Umowę z podwykonawcą na wykonanie kompleksowych robót dla potrzeb realizacji ww zadania inwestycyjnego, na niżej określonych warunkach:

1) Data zawarcia kontraktu: 27.10.2020r.
2) Podwykonawca: G&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 05-574, ul. Łowicka 19 lok. U03
3) Przedmiot kontraktu: Kompleksowe wykonanie obiektów inżynieryjnych;
4) Wartość kontraktu: 55.226.359,54 PLN netto;
5) Terminy realizacji: 23.03.2022r.
6) Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury;
7) Gwarancja dobrego wykonania: 6,15% wartości wynagrodzenia netto, z terminem obowiązywania 30 dni po wystawieniu ostatniego Świadectwa Przejęcia zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego.
8) Gwarancja naprawy wad i usterek: 1,85% wartości wynagrodzenia netto, z terminem obowiązywania 10 lat i 30 dni od daty wystawienia ostatniego bezusterkowego Świadectwa Przejęcia;
9) Kary:
a) za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu na zakończenie wykonania przedmiotu umowy;
b) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów określonych w harmonogramie robót, w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, kara może zostać anulowana w przypadku braku wpływu zwłoki poszczególnych etapów na pracę Wykonawcy i pozostałych podwykonawców;
Kary umowne podlegają sumowaniu, a łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-27Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy