pixelg
podpisanie znaczącej umowy - 2020-09-15 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr49/2020

Data sporządzenia: 2020-09-15
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48,88 mln zł netto na realizacji zamierzenia budowlanego obejmującego budowę budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Warszawie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 15-09-2020 r. podpisał Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU
1 Data zawarcia kontraktu 15.09.2020 roku
2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) MATEXI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-867, Aleja Jana Pawła II 3 Wartość kontraktu 48 880 000,00 PLN netto;
4 Przedmiot kontraktu Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi urządzeniami 5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Żeromskiego 17, Warszawa
6 Terminy realizacji "23 miesiące od Przekazania Placu Budowy
Termin rozpoczęcia - 16.09.2020
Termin zakończenia - 16.08.2022"
7 Warunki płatności 30 dni od daty przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) "Zabezpieczenie należytego wykonania 10% wartości kontraktu netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej o ważności 90 dni dłuższej niż Termin Zakończenia
Zabezpieczenie z tytułu gwarancji i rękojmi - 5% wartości kontraktu netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy, następnie 2,5% wartości kontraktu netto na okres 48 miesięcy"
9 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) Gwarancja jakości: a) na wszelkie Roboty Budowlane wykonane w ramach Kompletnego Zobowiązania - 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, na zieleń na okres 12 miesięcy b) na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta lub dostawcy, lecz nie krócej niż 24 (dwadzieścia cztery) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
10 Kary "W przypadku nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: - w odniesieniu do Terminów Węzłowych - w wysokości 0,05% (pięciu setnych procenta) Wynagrodzenia Ryczałtowego, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w odniesieniu do Terminu Zakończenia Kompletnego Zobowiązania - w wysokości 0,10 % (dziesięciu setnych procenta) Wynagrodzenia Ryczałtowego, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w wysokości 1% wynagrodzenia za realizację Zmian Lokatorskich, ustalonego w odrębnym zleceniu, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminów określonych w zleceniu;;
- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 700zł, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminów na usunięcie tych wad lub usterek
- 10% Wynagrodzenia Ryczałtowego za odstąpienie od Umowy
- z tytułu nieprawidłowości w zakresie BHP od 500 zł ( pięćset złotych) do 2.000 zł ( dwa tysiące złotych) dla nieprawidłowości istotnych i do 500 zł ( pięćset złotych) dla nieprawidłowości pozostałych
"
11 Uwagi Budowa realizowana przez Oddział Warszawa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-15Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
Jacek Leczkowski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 545-88-81
Fax:022 545 88 82
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy