pixelg
podpisanie znaczącej umowy - 2020-10-05 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podpisanie znaczącej umowy - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr57/2020

Data sporządzenia: 2020-10-05
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 38,98 mln zł netto na prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski Izbica Kujawska Koło od km 0+000 do km 29+023 Budowa obwodnicy m. Lubraniec
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 października 2020r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) zawarła znaczącą Umowę na prace projektowe i roboty drogowe na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 5 października 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Województwo Kujawsko Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 38.982.570,66 PLN netto; 4. Przedmiot kontraktu: prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski Izbica Kujawska Koło od km 0+000 do km 29+023 Budowa obwodnicy m. Lubraniec;
5. Ostateczny termin realizacji Umowy: 24 listopada 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury płatne w terminie do 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 5 % wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 30 dni od daty podpisania odbioru końcowego ;
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 1,5 % wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej z terminem ważności 7 lat i 15 dni od daty podpisania odbioru końcowego;
9. Kary:
- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 15% wynagrodzenia brutto;
- za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki. Kary nie zostaną naliczone jedynie w przypadku dochowania terminu końcowego wykonania umowy;
- za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-05Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Jacek Leczkowski
Agnieszka Głowacka


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 545-88-81
Fax:022 545 88 82
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy