pixelg
zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór - 2020-10-01 - ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie znaczącej umowy na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór - komunikat spółki ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA (erbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr54/2020

Data sporządzenia: 2020-10-01
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej zawarcie znaczącej Umowy o wartości 154,64 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór oraz spełnienie się warunku zawieszającego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 czerwca 2020r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie.

W dniu 4 czerwca Emitent działając w Konsorcjum z firmą PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) zawarł znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:

1. Data zawarcia kontraktu: 4 czerwca 2020 roku;
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Biały Bór Farma Wiatrowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk;
3. Całkowita wartość kontraktu netto: 154.644.187,79 PLN netto;
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Biały Bór;
5. Termin realizacji Umowy: 28 lutego 2022 roku;
6. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury;
7. Gwarancja dobrego wykonania: 10 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 15 marca 2022r.
8. Gwarancja usunięcia wad i usterek: 3 % wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej z terminem ważności 15 marca 2027r.
9. Kary:
- za rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: 10% wartości kontraktu;
- za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
- za opóźnienia w realizacji kontraktu - 0,1% wartości kontraktu za każdy dzień kalendarzowy zwłoki;
- za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów dotyczących realizacji kontraktu 3.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;
- za opóźnienie w usunięciu wad i usterek 5.000 PLN za każdy dzień opóźnienia;
Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za opóźnienie nie przekroczy 25% całkowitej ceny kontraktu.
10. Uwagi: - przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu było uzależnione od pisemnego polecenia rozpoczęcia prac przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. Ostateczny termin uzyskania polecenia to 30.09.2020 r
- wartość robót realizowanych przez Emitenta nie przekroczy 25% wartości kontraktu.
Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 30.09.2020 r., w nocy, w działając w Konsorcjum z firmą PBDI S.A. z/s w Toruniu (podmiot zależny w 90% od Emitenta, Lider Konsorcjum) otrzymał od Zamawiającego - Biały Bór Farma Wiatrowa 3 Sp. z o. o. pisemne polecenie rozpoczęcia prac.
W związku z powyższym został spełniony warunek wejścia w życie Umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-01Agnieszka Głowacka
Radosław Górski
Wiceprezes Zarządu
Członek Zarządu
Agnieszka Głowacka
Radosław Górski


Nazwa jednostki:ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ERBUD S.A.
Adres:Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:022 548-70-00
Fax:022 548 70 10
Email:info@erbud.pl
www:www.erbud.pl
NIP:879-017-22-53
REGON:005728373

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy