pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-25 - ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-25
ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-313 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 129 719134 77928 65631 281
Zysk/strata z działalności operacyjnej6 112 5 216 1 350 1 211
Zysk/strata brutto4 761 3 047 1 052 707
Zysk/strata netto3 310 1 779 731 413
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 919 -8553 075-198
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 898-2 441-419-567
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 4222 541-3 186590
Przepływy pieniężne netto, razem-2 401-755-530-175
Aktywa razem 140 113140 88131 54332 212
Zobowiązania86 03491 93219 36821 020
Zobowiązania długoterminowe41 80133 3709 4107 630
Zobowiązania krótkoterminowe 44 23358 5629 95813 390
Kapitał własny 54 07948 94912 17411 192
Kapitał zakładowy 2242245051
Liczba akcji 2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]2,04 1,52 0,45 0,35
Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]1,99 1,49 0,44 0,35
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]24,2121,925,455,01
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]24,2121,925,455,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,00,50 0,00,11
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 128 006 132 615 28 277 30 779
Zysk/strata z działalności operacyjnej8 017 7 791 1 771 1 808
Zysk/strata brutto3 899 6 028 861 1 399
Zysk/strata netto3 042 4 767 672 1 106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 650 174 3 015 40
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 892-3 003-418-697
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 699218-3 02651
Przepływy pieniężne netto, razem-1 941-2 611-429-606
Aktywa razem 135 995 137 31030 616 31 395
Zobowiązania 81 367 85 250 18 318 19 492
Zobowiązania długoterminowe40 034 28 8969 013 6 607
Zobowiązania krótkoterminowe 41 333 56 354 9 305 12 885
Kapitał własny 54 628 52 060 12 298 11 903
Kapitał zakładowy 224 22450 51
Liczba akcji 2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]1,39 2,18 0,31 0,51
Rozwodniona liczba akcji2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]1,36 2,13 0,30 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]24,46 23,315,51 5,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]24,46 23,315,51 5,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]0,000,50 0,000,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe wg MSR -30 09 2020 skonsolid 20201125.pdfRaport QSr - Q3.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-25Adam SkrzypekPrezes Zarządu
2020-11-25Krzysztof JakubowskiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:ESOTIQ & HENDERSON SA
Nazwa skrócona jednoskti:ESOTIQ & HENDERSON
Adres:Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk
Telefon:+48 58 728 48 00
Fax:+48 58 728 48 01
Email:sekretariat@esotiq.com
www:esotiqhenderson.com
NIP:5833117220
REGON:221133543

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Esotiq & Henderson SA
ESOTIQ
2021-01-10 kupno akcji własnych
2020-12-20 kupno akcji własnych
2020-12-13 kupno akcji własnych
2020-12-09 piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-12-03 kupno akcji własnych
2020-11-25 czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-11-25 SA - QSr3
2020-10-28 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy