pixelg
SA - RS - 2020-06-30 - ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-06-30
ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 179 850155 00141 80836 326

Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 784 8 913 2 042 2 089

Zysk (strata) brutto5 917 7 908 1 375 1 853

Zysk (strata) netto3 871 5 830 900 1 366

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 6851 3923 181326

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 757-5 895-1 106-1 382

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-7 9362 970-1 845696

Przepływy pieniężne netto, razem992 -1 533231-359

Aktywa razem 143 673101 90233 73823 698

Zobowiązania92 61056 89021 74713 230

Zobowiązania długoterminowe34 2266 8688 0371 597

Zobowiązania krótkoterminowe 58 38450 02213 71011 633

Kapitał własny 51 06345 01211 99110 468

Kapitał zakładowy 2242245352

Liczba akcji 2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 2,70 3,30 0,63 0,77

Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO)2,64 3,23 0,61 0,76

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)22,8620,155,374,69

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO)22,8620,155,374,69

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO)0,5 1,00 0,120,23

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

LIST PREZESA ZARZĄDU ESOTIQ 2019-sig.pdfEAH List Prezesa 2019

Sprawozdanie finansowe wg MSR -31.12.2019konsolid-sig-sig.pdfEAH Sprawozdanie finansowe skonsolidowane SSF 2019

EAH Sprawozdanie Zarządu 2019 20200630-sig-sig.pdfEAH Sprawozdanie Zarządu 2019

EAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2019 20200630-sig-sig.pdfEAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2019

EAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20200630-sig-sig.pdfEAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 2019

EAH Ocena RN dotycząca sprawozdania 2019 20200630.pdfEAH Ocena RN dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2019

EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2019 20200630.pdfEAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2019

20191231_SSF_EsotiqHenderson_30.06.2020 FINAL-sig.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-06-30
Adam Skrzypek
Prezes Zarządu


2020-06-30
Krzysztof Jakubowski
Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-06-30
Sylwia Nieckarz-Kośla
Główny Księgowy

Nazwa jednostki:ESOTIQ & HENDERSON SA
Nazwa skrócona jednoskti:ESOTIQ & HENDERSON
Adres:Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk
Telefon:+48 58 728 48 00
Fax:+48 58 728 48 01
Email:sekretariat@esotiq.com
www:esotiqhenderson.com
NIP:5833117220
REGON:221133543

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Esotiq & Henderson SA
ESOTIQ
2020-08-04 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-29 SA - QSr1
2020-07-07 wybór audytora
2020-06-30 SA - RS
2020-06-30 SA - R
2020-06-16 powołanie członków RN
2020-06-09 rezygnacja członka RN
2020-06-05 rezygnacja członka RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy