pixelg
SA-RS - 2021-04-30 - ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki ESOTIQ & HENDERSON SA (esotiq) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2021-04-30
ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)
PRO Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 173 737179 85038 83141 808
Zysk [strata] z działalności operacyjnej7 815 8 784 1 747 2 042
Zysk [strata] brutto5 878 5 917 1 314 1 375
Zysk [strata] netto3 843 3 871 859 900
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 067 13 685 6 497 3 181
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 180-4 757-487-1 106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-22 242-7 936-4 971-1 845
Przepływy pieniężne netto, razem4 645 992 1 038 231
Aktywa razem 143 522143 67331 10033 738
Zobowiązania89 50692 61019 39521 747
Zobowiązania długoterminowe41 15834 2268 9198 037
Zobowiązania krótkoterminowe 48 34858 38410 47713 710
Kapitał własny 54 01651 06311 70511 991
Kapitał zakładowy 2242244953
Liczba akcji 2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Zysk [strata] na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]2,58 2,70 0,58 0,63
Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Rozwodniony zysk [strata] na jedną akcję [w zł / EURO]2,58 2,64 0,58 0,61
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]24,1822,865,245,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]24,1822,865,245,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]- 0,50 - 0,12
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
LIST PREZESA ZARZĄDU ESOTIQ 2020 (1)-sig.pdfEAH List Prezesa 2020
Sprawozdanie finansowe wg MSR -31.12.2020konsolid-sig-sig.pdfEAH Sprawozdanie finansowe skonsolidowane SSF 2020
EAH Sprawozdanie Zarządu 2020_20210430-sig-sig.pdfEAH Sprawozdanie Zarządu 2020
EAH Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2020 20210430-sig-sig.pdfEAH Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia SSF 2020
EAH Informacja zarządu w sprawie wyboru audytora 20210430[1]-sig-sig.pdfEAH Informacja Zarządu w sprawie wyboru audytora 2020
EAH Ocena RN dotycząca sprawozdania 2020 20210430_MJ.pdfEAH Ocena RN dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 2020
EAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020 20210430_MJ.pdfEAH Oświadczenie RN w sprawie komitetu audytu 2020
GK_ESOTIQ & HENDERSON S.BES._2020_SzB_ BSSF_MSSF.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30
Adam Skrzypek
Prezes Zarządu
2021-04-30
Krzysztof Jakubowski
Wiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-30
Sylwia Nieckarz-Kośla
Główny Księgowy


Nazwa jednostki:ESOTIQ & HENDERSON SA
Nazwa skrócona jednoskti:ESOTIQ & HENDERSON
Adres:Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk
Telefon:+48 58 728 48 00
Fax:+48 58 728 48 01
Email:sekretariat@esotiq.com
www:esotiqhenderson.com
NIP:5833117220
REGON:221133543

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Esotiq & Henderson SA
ESOTIQ
2021-06-20 kupno akcji własnych
2021-06-13 kupno akcji własnych
2021-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-26 SA - QSr1
2021-04-30 SA-RS
2021-04-30 SA-R
2021-04-21 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2021-03-28 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy