pixelg
Korekta SA - R - 2020-03-20 - EUROCASH SA (eurocash)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA - R - komunikat spółki EUROCASH SA (eurocash) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr5/2020
Data sporządzenia:2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Korekta raportu rocznego 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. ( Spółka ) przekazuje do wiadomości korektę raportu rocznego za okres 01.01-31.12.2019r., opublikowanego przez Spółkę w dniu 13 marca 2020 roku. Korekta wynika:

1) ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie rocznym oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli dotyczącej wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostkowym sprawozdaniu rocznym, zawartej w nocie nr 36,

2) z prezentacyjnej zmiany w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej kwota -63.207.255 PLN dotycząca roku 2018 zawarta w pozycji Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych powinna być ujęta w pozycji Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów jednostki zależne , która omyłkowo została pominięta w zestawieniu.
W jednostkowym sprawozdaniu rocznym zmiana polegała na:

1) korekcie tabeli zawierającej dane dotyczące wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług, w której omyłkowo zostały zamieszczone błędne wartości w poszczególnych przedziałach wiekowania. Zmiana wartości w poszczególnych przedziałach wiekowania nie ma wpływu na zmianę całkowitej wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług prezentowanych w bilansie na dzień 31.12.2019. Zestawienie obrazujące dane opublikowane oraz prawidłowe po korekcie zamieszczone jest w załączniku nr 1 do raportu bieżącego.

2) dodaniu pozycji Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów jednostki zależne w zestawieniu przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej i przypisaniu kwoty -63.207.255 PLN dotyczącej roku 2018 do tej pozycji
Zmiana ta nie ma wpływu na sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018.
Zestawienie obrazujące dane opublikowane oraz prawidłowe po korekcie zamieszczone jest w załączniku nr 2 do raportu bieżącego.

Zarząd Spółki niezwłocznie przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie jednostkowy raport roczny za okres 01.01. 31.12.2019 zawierający prawidłowe dane w zakresie wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostkowym sprawozdaniu rocznym zawarte w nocie nr 36 oraz w zestawieniu przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2018r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik_nr_1.pdf
Załącznik_nr_2.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Jacek Owczarek Członek Zarządu
2020-03-20Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@aurocash.com.pl
www:www.eurocash.com.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurocash SA
EUROCASH
2020-09-23 kandydatura do RN
2020-09-23 WZ - projekty uchwał
2020-09-23 WZ - zwołanie walnego
2020-09-21 drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z DEF sp. z o.o.
2020-09-16 kupno akcji przez członka zarządu
2020-09-08 rezygnacja członka RN
2020-09-04 pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z DEF sp. z o.o.
2020-09-02 kupno akcji przez członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy