pixelg
korekta SA - R - 2020-03-20 - EUROCASH SA (eurocash)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

korekta SA - R - komunikat spółki EUROCASH SA (eurocash) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

w walucie
data przekazania:EUROCASH SA(pełna nazwa emitenta)EUROCASH
Handel (han)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)62-052
Poznań(kod pocztowy)
(miejscowość)Wiśniowa
11(ulica)
(numer)061 658 33 01
061 658 33 04(telefon)

(fax)eurocash@aurocash.com.pl
www.eurocash.com.pl(e-mail)

(www)779-19-06-082
631008941(NIP)

(REGON)


Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody ze sprzedaży15,199,587 14,775,941 3,536,432 3,466,659

Zysk (strata) z działalności operacyjnej216,633 178,662 50,403 41,917

Zysk (strata) przed opodatkowaniem207,878 194,007 48,366 45,517

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej174,612 149,621 40,626 35,103

Zysk (strata) netto174,612 149,621 40,626 35,103

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej454,577 318,749 105,765 74,783

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(544,775)(309,280)(126,751)(72,562)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej23,081 (27,058)5,370 (6,348)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(67,117)(17,589)(15,616)(4,127)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1.25 1.08 0.29 0.25

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)1.25 1.08 0.29 0.25
Stan na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Aktywa6,600,468 5,354,939 1,549,951 1,245,335

Zobowiązania długoterminowe828,308 74,393 194,507 17,301

Zobowiązania krótkoterminowe4,688,063 4,229,680 1,100,872 983,646

Kapitał własny1,084,097 1,050,867 254,573 244,388

Kapitał podstawowy139,163 139,163 32,679 32,364

Liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Rozwodniona liczba akcji zwykłych141,963,286 142,069,536 141,963,286 142,069,536

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7.79 7.55 1.83 1.76

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7.64 7.40 1.79 1.72

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)139,163.29 101,589.20 32,678.94 23,625.40

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)1.00 0.73 0.23 0.17

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTUSkorygowany raportem bieżącym nr 5
z dnia2020-03-20o treści:


Zarząd Eurocash S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości korektę raportu rocznego za okres 01.01 -31.12.2019r., opublikowanego przez Spółkę w dniu 13 marca 2020 roku. Korekta wynika:
1) ze zidentyfikowania w opublikowanym raporcie rocznym oczywistej omyłki pisarskiej w tabeli dotyczącej wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostkowym sprawozdaniu rocznym, zawartej w nocie nr 36.
2) z prezentacyjnej zmiany w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej – kwota -63.207.255 PLN dotycząca roku 2018 zawarta w pozycji „Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych” powinna być ujęta w pozycji „Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne”, która omyłkowo została pominięta w zestawieniu.
W jednostkowym sprawozdaniu rocznym zmiana polegała na:
1) korekcie tabeli zawierającej dane dotyczące wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług, w której omyłkowo zostały zamieszczone błędne wartości w poszczególnych przedziałach wiekowania.
Zmiana wartości w poszczególnych przedziałach wiekowania nie ma wpływu na zmianę całkowitej wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług prezentowanych w bilansie na dzień 31.12.2019.
Zestawienie obrazujące dane opublikowane oraz prawidłowe po korekcie zamieszczone jest w załączniku nr 1 do raportu bieżącego.
2) dodaniu pozycji „Wynik ze sprzedaży akcji i udziałów – jednostki zależne” w zestawieniu przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej i przypisaniu kwoty 63.207.255 PLN dotyczącej roku 2018 do tej pozycji
Zmiana ta nie ma wpływu na sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2018.
Zestawienie obrazujące dane opublikowane oraz prawidłowe po korekcie zamieszczone jest w załączniku nr 2 do raportu bieżącego.
Zarząd Spółki niezwłocznie przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym komunikacie jednostkowy raport roczny za okres 01.01. – 31.12.2019 zawierający prawidłowe dane w zakresie wiekowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w jednostkowym sprawozdaniu rocznym zawarte w nocie nr 36 oraz w zestawieniu przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2018r.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.PlikOpis

Załącznik_nr_1.pdfZałącznik nr 1

Załącznik_nr_2.pdfZałącznik nr 2

ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Jednostkowy raport roczny za 2019 r..pdfJednostkowy raprt roczny za 2019 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-20Luis Amaral Prezes Zarządu
2020-03-20Rui AmaralCzłonek Zarządu
2020-03-20Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu
2020-03-20Pedro MartinhoCzłonek Zarządu
2020-03-20Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu
2020-03-20Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2020-03-20Przemysław CiaśCzłonek Zarządu
2020-03-20Noel CollettCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@aurocash.com.pl
www:www.eurocash.com.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurocash SA
EUROCASH
2020-09-23 kandydatura do RN
2020-09-23 WZ - projekty uchwał
2020-09-23 WZ - zwołanie walnego
2020-09-21 drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z DEF sp. z o.o.
2020-09-16 kupno akcji przez członka zarządu
2020-09-08 rezygnacja członka RN
2020-09-04 pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia z DEF sp. z o.o.
2020-09-02 kupno akcji przez członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy