pixelg
SA - PSr - 2020-08-25 - EUROCASH SA (eurocash)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki EUROCASH SA (eurocash) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-08-25
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
grupa.eurocash@aurocash.plwww.grupaeurocash.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży12,115,371 11,921,169 2,744,387 2,776,691
Zysk (strata) z działalności operacyjnej61,773 71,716 13,993 16,704
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(11,721)18,897 (2,655)4,401
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(20,162)6,733 (4,567)1,568
Zysk (strata) netto(20,162)6,733 (4,567)1,568
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej220,618 260,364 49,975 60,644
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(225,878)(179,769)(51,166)(41,872)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej60,810 (79,627)13,775 (18,547)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów55,550 967 12,583 225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.14)0.05 (0.03)0.01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.14)0.05 (0.03)0.01
Stan na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa8,252,545 7,885,007 1,847,860 1,851,593
Zobowiązania długoterminowe1,806,284 1,560,356 404,452 366,410
Zobowiązania krótkoterminowe5,531,709 5,361,252 1,238,627 1,258,953
Kapitał własny914,552 963,399 204,781 226,230
Kapitał podstawowy139,163 139,163 31,161 32,679
Liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych141,963,286 141,963,286 141,963,286 141,963,286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6.13 6.45 1.37 1.51
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)6.01 6.32 1.35 1.48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 143,380.08 - 33,669.15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 1.03 - 0.24
Jednostkowepółrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży7,758,072 7,308,580 1,757,367 1,702,322
Zysk (strata) z działalności operacyjnej104,575 60,944 23,688 14,195
Zysk (strata) przed opodatkowaniem22,513 34,691 5,100 8,080
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej9,585 24,506 2,171 5,708
Zysk (strata) netto9,585 24,506 2,171 5,708
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej164,152 133,219 37,184 31,030
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(176,096)(125,589)(39,890)(29,252)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej96,767 (17,823)21,920 (4,151)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów84,823 (10,193)19,214 (2,374)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0.07 0.18 0.02 0.04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0.07 0.18 0.02 0.04
Stan na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Aktywa6,698,583 6,600,468 1,499,907 1,549,951
Zobowiązania długoterminowe1,037,690 828,308 232,353 194,507
Zobowiązania krótkoterminowe4,586,474 4,688,063 1,026,976 1,100,872
Kapitał własny1,074,419 1,084,097 240,577 254,573
Kapitał podstawowy139,163 139,163 31,161 32,679
Liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych141,963,286 141,963,286 141,963,286 141,963,286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7.72 7.79 1.73 1.83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7.57 7.64 1.69 1.79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 139,163.29 - 32,678.94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 1.00 - 0.23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa_Eurocash_1półrocze_2020_raport.pdfGrupa Eurocash_1 półrocze_2020_raport
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-25Luis AmaralPrezes Zarządu
2020-08-25Rui AmaralCzłonek Zarządu
2020-08-25Przemysław CiaśCzłonek Zarządu
2020-08-25Arnaldo GuerreiroCzłonek Zarządu
2020-08-25Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu
2020-08-25Pedro MartinhoCzłonek Zarządu
2020-08-25Jacek OwczarekCzłonek Zarządu
2020-08-25Noel CollettCzłonek Zarządu
Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:grupa.eurocash@aurocash.pl
www:www.grupaeurocash.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurocash SA
EUROCASH
2020-10-23 zwiększenie kwoty zabezpieczającej zapłatę ewentualnego zobowiązania w podatku VAT
2020-10-20 powołanie członka RN
2020-10-20 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-10-20 WZ - podjęte uchwały: połączenie z DEF sp. z o. o., powołanie członka RN
2020-09-28 kupno akcji przez członka zarządu
2020-09-23 kandydatura do RN
2020-09-23 WZ - projekty uchwał
2020-09-23 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy