pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-13 - EUROCASH SA (eurocash)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki EUROCASH SA (eurocash) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-13
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASHHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-052Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wiśniowa11
(ulica)(numer)
061 658 33 01061 658 33 04
(telefon)(fax)
eurocash@aurocash.com.plwww.eurocash.com.pl
(e-mail)(www)
779-19-06-082631008941
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

JEDNOSTKOWE

Przychody ze sprzedaży3,743,537 3,378,811 866,038 785,186

Zysk (strata) z działalności operacyjnej588 8,128 136 1,889

Zysk (strata) przed opodatkowaniem(42,900)(11,693)(9,925)(2,717)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(37,276)(10,524)(8,623)(2,446)

Zysk (strata) netto(37,276)(10,524)(8,623)(2,446)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(108,993)(114,486)(25,215)(26,605)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(30,902)(107,374)(7,149)(24,952)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej151,069 196,837 34,949 45,742

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów11,174 (25,023)2,585 (5,815)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.27)(0.08)(0.06)(0.02)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(0.27)(0.08)(0.06)(0.02)
Stan na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019

Aktywa6,674,921 6,600,468 1,466,274 1,549,951

Zobowiązania długoterminowe803,285 828,308 176,457 194,507

Zobowiązania krótkoterminowe4,841,548 4,688,063 1,063,539 1,100,872

Kapitał własny1,030,088 1,084,097 226,279 254,573

Kapitał podstawowy139,163 139,163 30,570 32,679

Liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Rozwodniona liczba akcji zwykłych141,963,286 141,963,286 141,963,286 141,963,286

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7.40 7.79 1.63 1.83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)7.26 7.64 1.59 1.79

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 139,163.29 - 32,678.94

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 1.00 - 0.23
SKONSOLIDOWANE

Przychody ze sprzedaży5,919,101 5,482,937 1,369,338 1,274,153

Zysk (strata) z działalności operacyjnej(10,410)(9,694)(2,408)(2,253)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem(65,555)(37,457)(15,166)(8,705)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(62,004)(40,164)(14,344)(9,333)

Zysk (strata) netto(62,004)(40,164)(14,344)(9,333)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(39,619)(133,922)(9,165)(31,121)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(58,619)(123,440)(13,561)(28,686)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej73,297 224,694 16,957 52,216

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(24,941)(32,668)(5,770)(7,592)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.44)(0.28)(0.10)(0.06)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.44)(0.28)(0.10)(0.06)
Stan na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019

Aktywa8,054,167 7,885,007 1,769,252 1,851,593

Zobowiązania długoterminowe1,538,330 1,560,356 337,924 366,410

Zobowiązania krótkoterminowe5,644,763 5,361,252 1,239,980 1,258,953

Kapitał własny871,074 963,399 191,348 226,230

Kapitał podstawowy139,163 139,163 30,570 32,679

Liczba akcji zwykłych139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286

Rozwodniona liczba akcji zwykłych141,963,286 141,963,286 141,963,286 141,963,286

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)5.79 6.45 1.27 1.51

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)5.68 6.32 1.25 1.48

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)- 143,380.08 - 33,669.15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- 1.03 - 0.24


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Grupa_Eurocash_1kw._2020_raport.pdfGrupa_Eurocash_1kw_2020 raportPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-12Katarzyna KopaczewskaCzłonek Zarządu


2020-05-12Jacek OwczarekCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednoskti:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@aurocash.com.pl
www:www.eurocash.com.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy