pixelg
SA - PSr - 2020-09-10 - Eurotel Spółka Akcyjna (eurotel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki Eurotel Spółka Akcyjna (eurotel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-10
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
058 5203819 - 20058 5203819 w 40
(telefon)(fax)
gdansk@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów188 643208 43942 47548 610
Zysk brutto11 4317 6392 5741 781
Zysk netto, razem9 7076 2182 1861 450
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 05226 8662 9396 265
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-320932-72217
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-6 100-13 959-1 373-3 255
Przepływy pieniężne netto, razem6 63213 8391 4933 227
Aktywa, razem193 980161 61243 43538 008
Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania121 153108 13427 128 25 431
Kapitał własny ogółem72 82753 47816 30712 577
Kapitał akcyjny750750168176
liczba akcji (w szt.)3 748 2553 748 2553 748 2553 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,591,660,580,39
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)19,4314,274,353,36


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Śródroczne skonsolid.finans.Grupy Eurotel.S.A-sig-sig-sig.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za I półrocze 2020 roku
Jednostkowe sprawozdanie finans.Eurotel S.A. -sig-sig-sig.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Eurotel S.A. za I półrocze 2020 roku.
Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2020 roku (1)-sig-sig.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Eurotel S.A. za I półrocze 2020 roku.
Oświadczenie Zarządu dot. sprawozdań za I półrocze 2020r..pdfOświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonych sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2020 roku.
Raport z przeglądu SSF Eurotel S.A. 30.06.2020_podpisane.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A na dzień 30.06.2020 rok.
Raport z przeglądu JSF Eurotel SA 30.06.2020_podpisany.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A na dzień 30.06.2020 rok.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-10
Tomasz Basiński
Wiceprezes Zarządu
2020-09-10
Krzysztof Stepokura
Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:Eurotel Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:EUROTEL S.A.
Adres:Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk
Telefon:058 5203819 - 20
Fax:058 5203819 w 40
Email:gdansk@eurotel.pl
www:www.eurotel.pl
NIP:5861584525
REGON:191167690

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurotel SA
EUROTEL
2020-10-12 rejestracja zmian statutu
2020-09-10 SA - PSr
2020-08-31 aneks do umowy ramowej wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach emitenta
2020-08-31 aneks do umowy o multilinie
2020-08-31 zwrot subwencji finansowej
2020-08-21 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN
2020-08-20 powołanie RN
2020-08-20 przeznaczenie zysku

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy