pixelg
SA-QSr3 - 2020-11-16 - Eurotel Spółka Akcyjna (eurotel)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki Eurotel Spółka Akcyjna (eurotel) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-16
Eurotel Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
EUROTEL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-126Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Myśliwska21
(ulica)(numer)
058 5203819 - 20058 5203819 w 40
(telefon)(fax)
gdansk@eurotel.plwww.eurotel.pl
(e-mail)(www)
5861584525191167690
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów298 025301 57967 09369 995
Zysk brutto15 96813 2793 5953 082
Zysk netto13 23910 8032 9802 507
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 56137 8353 0538 781
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-494240-11156
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 622-16 567-1 941-3 845
Przepływy pieniężne netto, razem4 44521 5081 0014 992
Aktywa, razem182 496154 90541 08435 418
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 13696 84223 89422 142
Kapitał własny 76 36058 06317 19013 276
Kapitał akcyjny750750169171
liczba akcji ( w szt.)3 748 2553 748 2553 748 2553 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)3,532,880,800,66
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)20,3715,494,503,60

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie kwartalnym str.3Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie  kwartalnym na str. 12          

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIq 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2020 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-16Tomasz BasińskiWiceprezes Zarządu
2020-11-16Krzysztof StepokuraPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:Eurotel Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:EUROTEL S.A.
Adres:Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk
Telefon:058 5203819 - 20
Fax:058 5203819 w 40
Email:gdansk@eurotel.pl
www:www.eurotel.pl
NIP:5861584525
REGON:191167690

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Eurotel SA
EUROTEL
2021-01-22 terminarz raportów
2020-11-16 SA-QSr3
2020-10-12 rejestracja zmian statutu
2020-09-10 SA - PSr
2020-08-31 aneks do umowy ramowej wielozadaniowej spółki stowarzyszonej oraz zmiany w zobowiązaniach emitenta
2020-08-31 aneks do umowy o multilinie
2020-08-31 zwrot subwencji finansowej
2020-08-21 WZ - podjęte uchwały: podział zysku, powołanie RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy