pixelg
podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C - 2020-09-16 - EXAMOBILE (examobile)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C - komunikat spółki EXAMOBILE (examobile) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiEXAMOBILE
Nazwa skrócona jednostkiEXA
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Examobile S.A. ( Spółka , Emitent ) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii C ( Akcje Serii C ). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Umowa objęcia Akcji Serii C została zawarta w dniu 3.09.2020 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: Nie dotyczy. Z uwagi na tryb emisji Akcji Serii C nie przeprowadzono ich przydziału. Zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27.08.2020 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przeprowadzenie Emisji Akcji Serii C wraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki ( Uchwała ZWZ ), Akcje Serii C zostały zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki Prezesowi Zarządu Maciejowi Błasiakowi. Umowa objęcia Akcji Serii C została zawarta w dniu 3.09.2020 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Na podstawie Uchwały ZWZ, subskrypcją objętych zostało 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji Serii C. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej, na podstawie umowy objęcia, objęto 200.000 (dwieście tysięcy) Akcji Serii C. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Na podstawie Uchwały ZWZ, cena emisyjna jednej Akcji Serii C wynosiła 0,10 zł (dziesięć groszy). 6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Akcje Serii C zostały objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony na rachunek bankowy Spółki. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii C. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje Serii C na podstawie umowy objęcia zawartej w dniu 3.09.2020 r. zostały objęte przez jedną osobę. 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii C nie była przedmiotem subemisji. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: Do chwili obecnej Emitent rozpoznał następujące koszty jako związane z emisją Akcji Serii C: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 994,00 zł netto; b) koszty wynagrodzenia subemitentów: brak; c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: brak; d) koszty promocji oferty: brak. Zgodnie z MSR 1 i MSR 32 oraz z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, wskazane koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta oraz ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez zaliczenie kosztów w ciężar kosztów finansowych. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Imię i nazwiskoStanowisko
Maciej BłasiakPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Examobile SA
EXAMOBILE
2020-11-05 SA - Q3
2020-11-02 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2020-10-02 akcje w posiadaniu Marcina Agackiego
2020-10-02 akcje w posiadaniu własnym
2020-10-01 rejestracja zmian w statucie
2020-10-01 akcje w posiadaniu Jakuba Kurbiela
2020-10-01 nabycie akcji przez Macieja Błasiaka
2020-10-01 rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy