pixelg
SA - PSr - 2020-08-31 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-08-31
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY FAMUR w mln PLN*w mln PLN*w mln EUR*w mln EUR*
Przychody netto ze sprzedaży567994128232
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1321963046
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej812861867
Zysk (strata) netto832841966
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej832841966
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4003899091
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5869-1316
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej74-2817-7
Przepływy pieniężne netto razem41743094100
Średnioważona liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,140,500,030,12
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,140,500,030,12
STAN NA DZIEŃ:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem2 7842 975623699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 1871 447266340
Zobowiązania długoterminowe451485101114
Zobowiązania krótkoterminowe638811143190
Kapitał własny1 5781 511353355
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 6241 557364366
Kapitał zakładowy6611
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,752,630,610,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,752,630,610,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w EUR)0,000,530,000,12
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FAMUR SA
Przychody netto ze sprzedaży493653111152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1311743041
Zysk (strata) netto1001262329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3453287876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7-131-2-31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej662071548
Przepływy pieniężne netto razem4044049194
Średnioważona liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,170,220,040,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,170,220,040,05
STAN NA DZIEŃ:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem2 6632 621596615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 3961 452313341
Zobowiązania długoterminowe450471101111
Zobowiązania krótkoterminowe863880193207
Kapitał własny1 2671 169284275
Kapitał zakładowy6611
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,202,030,490,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,202,030,490,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w EUR)0,000,530,000,12

* POWYZSZE DANE PREZENTOWANE SA W MILIONACH ZLOTYCH ORAZ W MILIONACH EURO, O ILE W WIERSZACH NIE WSKAZANO INACZEJ.
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano nastepujące kursy
wymiany:
Pozycje dotyczace rachunku zyskow i strat oraz rachunku przeplywow pienieznych za pierwsze polrocze 2020 r. i odpowiednio za pierwsze polrocze 2019 r. przeliczono według kursow oglaszanych przez NBP obowiazujacych na ostatni dzien kalendarzowy kazdego miesiaca.
Kurs ten wynosil odpowiednio:
6 miesiecy zakonczone 30.06.2020 1 EUR= 4,4413 PLN
6 miesiecy zakonczone 30.06.2019 1 EUR= 4,2880 PLN
Pozycje bilansowe przeliczone zostaly wedlug sredniego kursu NBP obowiazujacego w dniu konczacym okres
sprawozdawczy:
na dzien 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN
na dzien 30.06.2020 1 EUR = 4,4660 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowane_Śródroczne_Sprawozdanie_GK_Famur_20200630.pdfSKONSOLIDOWANE Skrocone Srodroczne sprawozdanie finansowe Grupy FAMUR
FAMUR_Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe_1H2020.pdfJEDNOSTKOWE Skrocone Srodroczne sprawozdanie finansowe FAMUR S.A.
2020.08.31 Grupa FAMUR Sprawozdanie Zarządu 1H2020.pdfSprawozdanie Zarzadu z dzialalnoci Grupy FAMUR i FAMUR S.A
Raport z przeglądu Famur S.A. SSF 30.06.2020-sig-sig.pdfRaport z przegladu Srodrocznego skroconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy FAMUR
Raport z przeglądu Famur S.A. JSF 30.06.2020-sig-sig.pdfRaport z przegladu Srodrocznego skroconego jednostkowego sprawozdania
finansowego FAMUR S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-31Miroslaw BendzeraPrezes Zarzadu
2020-08-31Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarzadu ds. Finansowych
2020-08-31Dawid GruszczykWiceprezes Zarzadu ds. Sprzedazy Krajowej Underground
2020-08-31Tomasz JakubowskiWiceprezes Zarzadu ds. Operacyjnych Underground
2020-08-31Adam ToborekWiceprezes Zarzadu ds. Sprzedazy Eksportowej Underground
2020-08-31Ireneusz KazimierskiWiceprezes Zarzadu ds. Surface


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy