pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-20 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-20
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży34447078109
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej52661215
Zysk (strata) z działalności operacyjnej62881420
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej52651215
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2802016447
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33-48-8-11
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-135-6-31-1
Przepływy pieniężne netto razem1121472534
Średnioważona liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/ w EUR)0,090,110,020,03
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/ w EUR)0,090,110,020,03
STAN NA DZIEŃ:31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem2 6502 975582699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 0931 447240340
Zobowiązania długoterminowe453485100114
Zobowiązania krótkoterminowe527811116190
Kapitał własny1 5401 511338355
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 5861 557348366
Kapitał zakładowy6611
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,682,630,590,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,682,630,590,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w EUR)0,000,530,000,12
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży2862966569
Zysk (strata) z działalności operacyjnej64721517
Zysk (strata) netto42541013
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2451725640
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13-40-3-9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-136-54-31-13
Przepływy pieniężne netto razem96782218
Średnioważona liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,070,090,020,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,070,090,020,02
STAN NA DZIEŃ:31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa razem2 5232 621554615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 3141 452289341
Zobowiązania długoterminowe458471101111
Zobowiązania krótkoterminowe758880167207
Kapitał własny1 2091 169266275
Kapitał zakładowy6611
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,102,030,460,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,102,030,460,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w EUR)0,000,530,000,12

Powyzsze dane prezentowane sa w milionach zlotych oraz w milionach euro, o ile w wierszach nie wskazano inaczej.
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy kwartał 2020 r. i odpowiednio za za pierwszy kwartał 2019 r. przeliczono według kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy każdego miesiąca.
Kurs ten wynosił odpowiednio:
3 miesięce zakończone 31.03.2020 1 EUR= 4,3963 PLN
3 miesięce zakończone 31.03.2019 1 EUR= 4,2978 PLN
Pozycje bilansowe przeliczone zostały według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu kończącym okres sprawozdawczy:
na dzień 31.03.2020 1 EUR = 4,5523 PLN
na dzień 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FAMUR_Raport kwartalny Q1 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny GK FAMUR za okres
od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-20Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2020-05-20Adam ToborekWiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Eksportowej Underground


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy