pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-27 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-27
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży1 625 2801 714 696377 218403 126
Zysk (strata) z działalności operacyjnej268 307215 24062 27250 603
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej336 269163 65078 04638 474
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej334 174154 37077 56036 292
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej301 422197 10869 95846 340
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 221-88 870748-20 893
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-286 285-458 268-66 445-107 739
Przepływy pieniężne netto razem18 357-350 0294 261-82 292
Średnioważona liczba akcji574 763 212567 665 191574 763 212567 665 191
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,580,280,130,06
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,580,280,130,06
na 30-09-2019na 31-12-2018na 30-09-2018na 31-12-2018
Aktywa razem3 019 0582 879 554690 291669 664
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 399 3211 274 263319 947296 340
Zobowiązania długoterminowe457 094519 942104 512120 917
Zobowiązania krótkoterminowe805 970571 962184 281133 015
Kapitał własny1 597 0781 587 360365 163369 153
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 646 4691 624 582376 456377 810
Kapitał zakładowy5 7485 7481 3141 337
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję2,782,760,640,64
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję2,782,760,640,64
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,530,440,120,10
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży1 147 1431 119 097266 245263 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej267 411163 07762 06438 339
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej197 695117 92445 88427 724
Zysk (strata) netto197 695117 92445 88427 724
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej319 457131 45774 14430 906
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-187 9902 656-43 631624
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 827-350 179-2 049-82 327
Przepływy pieniężne netto razem122 640-216 06628 464-50 797
Średnioważona liczba akcji574 763 212567 665 191574 763 212567 665 191
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,340,210,080,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą0,340,210,080,05
na 30-09-2019na 31-12-2018na 30-09-2018na 31-12-2018
Aktywa razem2 594 7612 164 125593 278503 285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 390 763852 508317 990198 258
Zobowiązania długoterminowe448 498303 265102 54770 527
Zobowiązania krótkoterminowe837 391413 167191 46596 085
Kapitał własny1 203 9971 311 613275 288305 026
Kapitał zakładowy5 7485 7481 3141 337
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję2,092,280,480,53
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję2,092,280,480,53
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,530,440,120,10

Wybrane dane dotyczące jednostkowego oraz skonsolidownaego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018 r.
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy walut:
Pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla waluty EURO, obowiązującego na dzień bilansowy:
- na 30.09.2019 - 4,3736 EUR/PLN
- na 31.12.2018 - 4,3000 EUR/PLN
Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów EURO obowiązujących na koniec każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
- w III kwartale 2019 roku - 4,3086 EUR/PLN
- w III kwartale 2018 roku - 4,2535 EUR/PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FAMUR_Raport kwartalny Q3 2019.pdfSkonsolidowanyh raport kwartalny Grupy Kapitałowej FAMUR za III kwartał zakończony 30 września 2019 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-27Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2019-11-27Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu ds.Finansowych


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy