pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-10 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-11-10
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA GRUPY FAMUR
Przychody netto ze sprzedaży8211 625185377
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2112694862
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej1533363478
Zysk (strata) netto1553353578
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1543343578
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej50430111370
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-893-201
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-267-286-60-66
Przepływy pieniężne netto razem14818334
Średnioważona liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,270,580,060,14
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,270,580,060,14
STAN NA DZIEŃ:30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem2 4592 975543699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8071 447178340
Zobowiązania długoterminowe44948599114
Zobowiązania krótkoterminowe27481161190
Kapitał własny1 6391 511362355
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 6711 557369366
Kapitał zakładowy6611
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,852,630,630,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,852,630,630,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w EUR)0,000,530,000,12
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FAMUR SA
Przychody netto ze sprzedaży7411 147167266
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2002674562
Zysk (strata) netto1701983846
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4363199874
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-33-188-7-44
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-493-8-111-2
Przepływy pieniężne netto razem-90123-2029
Średnioważona liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,300,340,070,08
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / w EUR)0,300,340,070,08
STAN NA DZIEŃ:30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem2 1222 621469615
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7851 452173341
Zobowiązania długoterminowe44747199111
Zobowiązania krótkoterminowe26788059207
Kapitał własny1 3371 169295275
Kapitał zakładowy6611
Liczba akcji (w szt.)574 763 212574 763 212574 763 212574 763 212
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,332,030,510,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ w EUR)2,332,030,510,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ w EUR)0,000,530,000,12

POWYZSZE DANE PREZENTOWANE SA W MILIONACH ZLOTYCH ORAZ W MILIONACH EURO, O ILE W WIERSZACH NIE WSKAZANO INACZEJ.
W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano nastepujące kursy wymiany:
Pozycje dotyczace rachunku zyskow i strat oraz rachunku przeplywow pienieznych za pierwsze polrocze 2020 r. i odpowiednio za pierwsze polrocze 2019 r. przeliczono według kursow oglaszanych przez NBP obowiazujacych na ostatni dzien kalendarzowy kazdego miesiaca.
Kurs ten wynosil odpowiednio:
- w III kwartale 2020 roku - 4,4420 EUR/PLN
- w III kwartale 2019 roku - 4,3086 EUR/PLN
Pozycje bilansowe przeliczone zostaly wedlug sredniego kursu NBP obowiazujacego w dniu konczacym okres
sprawozdawczy:
- na 30.09.2020 - 4,5268 EUR/PLN
- na 31.12.2019 - 4,2585 EUR/PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FAMUR_Raport kwartalny 2020_Q3.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej FAMUR za III kwartał zakończony 30 września 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-10Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2020-11-10Dawid GruszczykWiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy