pixelg
SA-RS - 2021-03-30 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ DLA SKONSOLIDOWANYCH RAPORTÓW ROCZNYCH SPORZĄDZONYCH WG MSR
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny SRR 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta w przypadku wyboru opcji dla innych emitentów )
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod2020-01-01do2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR zatwierdzonych w UE
w walucie
data przekazania: 2021-03-30
FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-698Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Armii Krajowej51
(ulica)(numer)
+48 32 359 63 00=48 32 359 66 77
(telefon)(fax)
sekretariat@famur.com.plwww.famur.com
(e-mail)(www)
634-012-62-46270641528
(NIP)(REGON)
259400Q26AYHUOTZL1080000048716
(LEI) (KRS)
BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży1 139,002 165,00255,00503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej239,00289,0053,0067,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej188,00252,0042,0059,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej185,00245,0041,0057,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej640,00504,00143,00117,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-105,00-15,00-23,00-3,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-236,00-180,00-53,00-42,00
Przepływy pieniężne netto razem299,00309,0067,0072,00
Średnioważona liczba akcji w szt. 574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł / w EUR 0,330,440,070,10
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą zł / w EUR 0,330,440,070,10
Aktywa razem2 492,002 975,00540,00699,00
Zobowiązania 810,001 464,00176,00344,00
Zobowiązania długoterminowe468,00526,00101,00124,00
Zobowiązania krótkoterminowe342,00938,0074,00220,00
Kapitał własny1 682,001 511,00364,00355,00
Kapitał zakładowy6,006,001,001,00
Liczba akcji (w szt.)574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00574 763 212,00
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / w EUR2,932,630,630,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł. / w EUR 2,932,630,630,62
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł/ w EUR 0,000,530,000,12
Powyższe dane prezentowane są w milionach złotych oraz w milionach euro, o ile w wierszach nie wskazano inaczej.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na walute euro w nastepujący sposób:

Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 2020 i odpowiednio za rok 2019 przeliczono według
kursów stanowiących średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs ten za rok 2020 wyniósł
1 EUR = 4,4742 PLN
za rok 2019
1 EUR = 4,3018 PLN

Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy.
Kurs ten wyniósł na 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN
na 31 grudnia 2019 roku
1 EUR = 4,2585 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
fmf-2020-12-31.zipSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020
fmf-2020-12-31.zip.xadesSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_2020.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 podpis
Informacja Zarządu FMF.xhtmlInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
Informacja Zarządu FMF.xhtml.xadesInformacja Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań podpis
SzB_GK_Famur_2020.xhtmlSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020
SzB_GK_Famur_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finanowego za rok
2020 podpis
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą FMF.xhtmlOcena Sprawozdań przez RN wraz z uzasadnieniem
Oświadczenie RN FMF dot. KA.xhtmlOświadczenie RN w zakresie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN FMF dot. biegłego.xhtmlOświadczenie RN w przedmiocie dokonania wyboru firmy audytorskiej


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Famur SA
FAMUR
2021-06-16 żądanie zwrotu wpłaconych zaliczek wraz z karą umowną
2021-06-15 kandydatury do RN
2021-06-14 rezygnacja członka zarządu
2021-05-25 umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki
2021-05-25 nowe kierunki strategiczne grupy
2021-05-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2021-05-25 SA-QSr1
2021-05-19 rejestracja w KDPW akcji serii E

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy