pixelg
zamiar ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech SA - 2020-07-22 - FAMUR Spółka Akcyjna (famur)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zamiar ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech SA - komunikat spółki FAMUR Spółka Akcyjna (famur) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr20/2020

Data sporządzenia: 2020-07-22
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zamiar ogłoszenia przez FAMUR S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR SA ("Emitent", "FAMUR") informuje, że w dniu dzisiejszym, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, zawarł umowę z Santander Bank Polska S.A. Santander Biuro Maklerskie ("Santander BM") na mocy której zostaną podjęte działania zmierzające do ogłoszenia przez Emitenta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki zależnej tj. Primetech S.A. celem łącznego posiadania przez Emitenta 100% akcji Primetech S.A. ("Wezwanie").


W wyniku planowanego Wezwania, FAMUR, jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4.178.208 (cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem) akcji uprawniających do 4.178.208 (czterech milionów stu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy dwieście ośmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Primetech S.A. ("Akcje"), stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce i 26,77% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech S.A. (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym Primetech S.A. poza akcjami posiadanymi przez FAMUR).


Emitent, jako podmiot nabywający Akcje, w wyniku Wezwania zamierza posiadać, łącznie z 11.431.625 akcjami Primetech S.A., które są już w posiadaniu Emitenta, 15.609.833 akcje Primetech S.A., uprawniające do 100% ogólnej liczby głosów w Primetech S.A. oraz stanowiące 100% łącznej liczby akcji w kapitale zakładowym Primetech S.A.


Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie PLN 1,45 PLN (1 złoty 45/100) za jedną Akcję.


Wezwanie zostanie ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), co umożliwi potencjalne umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia Primetech S.A. sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Primetech S.A. z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie to nastąpi z zastrzeżeniem wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcia właściwej uchwały przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A.


Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania FAMUR osiągnie co najmniej 95% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów w Primetech S.A., FAMUR zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech S.A., posiadanych przez pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy Primetech S.A., zgodnie z art. 82 Ustawy.


Przeprowadzenie planowanego Wezwania jest między innymi związane z realizacją przez FAMUR przyjętych działań zmierzających do utrzymywania optymalnej pod względem właścicielskim i operacyjnym struktury Grupy FAMUR.

Szczegółowe informacje dot. Wezwania znajdą się w treści samego Wezwania, które zostanie ogłoszone zgodnie z Ustawą, a którego tekst dostępny będzie m.in. na stronie internetowej Santander BM (https://bm.santander.pl/) oraz Emitenta (https://famur.com/).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-22Mirosław Bendzera
Prezes Zarządu
2020-07-22Adam Toborek
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Eksportowej Underground


Nazwa jednostki:FAMUR Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:FAMUR S.A.
Adres:Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Telefon:+48 32 359 63 00
Fax:=48 32 359 66 77
Email:sekretariat@famur.com.pl
www:www.famur.com
NIP:634-012-62-46
REGON:270641528

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy