pixelg
Korekta SA-RS za 2018 - 2020-03-31 - FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (fastfin)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

Korekta SA-RS za 2018 - komunikat spółki FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (fastfin) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-03-31
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
(71) 361 20 42(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 15 01127 6263 5186 508
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -109 3388 857-25 6252 087
Zysk (strata) brutto -109 8409 256-25 7422 181
Zysk (strata) netto -110 1527 384-25 8161 739
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 103-6 191727-1 459
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 23115 013543 537
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 342-13 784-783-3 247
Przepływy pieniężne netto razem -8-4 961-2-1 169
Aktywa razem 32 374192 9607 52946 263
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 594115 50013 39427 692
Zobowiązania długoterminowe 20 18485 7734 69420 565
Zobowiązania krótkoterminowe 37 41029 7288 7007 127
Kapitał własny -25 22077 460-5 86518 572
Kapitał zakładowy 1 0001 000233240
Liczba akcji (w szt.) 25 000 00025 000 00025 000 00025 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -4,410,30-1,030,07
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -4,410,30-1,030,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,013,10-0,230,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,013,10-0,230,74
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,000,000,000,00

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:
- Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu: na dzień 31 grudnia 2018 roku średni kurs wynosił 4.3000 zł, na dzień 31 grudnia 2017 roku średni kurs wynosił 4.1709 zł.
- Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – 4.2669 zł., średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku – 4.2447 zł.
Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FF Raport Roczny Skonsolidowany 2018.pdfFF Raport Roczny Skonsolidowany 2018.pdf
FF Raport Roczny 2018 List.pdfFF Raport Roczny 2018 List.pdf
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Tomasz MihułkaPrezes Zarządu
2020-03-31Lesław HnatZarządca
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Arkadiusz Mączkaprowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Prestige Expert


Nazwa jednostki:FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FAST FINANCE S.A.
Adres:Borowska 283B, 50-556 Wrocław
Telefon:(71) 361 20 42
Fax:(71) 361 20 42
NIP:8992510954
REGON:933006546

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy