pixelg
SA-QS1 - 2020-07-29 - FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (fastfin)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QS1 - komunikat spółki FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (fastfin) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-07-29
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
(71) 361 20 42(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-314 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Przychody netto ze sprzedazy produktówm towarów i materiałów 1 4676 7793341 576
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 279-16 45163-3 824
Zysk (strata) brutto 166-17 21738-4 002
Zysk (strata) netto 135-17 71531-4 118
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 7243 163-392735
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0262061
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -252-2 118-57-492
Przepływy pieniężne netto razem -1 9761 307-449304
Aktywa razem 9 2839 6822 0392 274
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 17252 70611 46112 377
Zobowiązania długoterminowe 17 90317 9033 9334 204
Zobowiązania krótkoterminowe 34 26934 8037 5288 173
Kapitał własny -42 889-43 024-9 421-10 103
Kapitał zakładowy 1 0001 000220235
Liczba akcji (w szt.) 25 000 00025 000 00025 000 00025 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01-0,710,00-0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01-0,710,00-0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,72-1,72-0,38-0,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) -1,72-1,72-0,38-0,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,000,000,000,00

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym oraz za okresy porównywalne ustalane są na podstawie kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych przeliczono na euro.
Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu – kurs średni na dzień 31.03.2019 roku wynosił 4,2585 zł, a kurs średni na dzień 31.03.2020 roku wynosił 4,5523 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. Kurs średni w okresie 01.01.2019 – 31.03.2019 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,3018 PLN. Kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca wynosił: 1 EUR = 4,5523 PLN.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FF skonsolidowany raport kwartalny 1Q2020 wh 2907.20.pdfraport kwartalny IQ2020


Nazwa jednostki:FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FAST FINANCE S.A.
Adres:Borowska 283B, 50-556 Wrocław
Telefon:(71) 361 20 42
Fax:(71) 361 20 42
NIP:8992510954
REGON:933006546

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Fast Finance SA
FASTFIN
2020-10-16 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-10-05 spłata odsetek od obligacji serii M
2020-10-05 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-30 pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-09-30 WZ - podjęte uchwały: pokrycie straty
2020-09-30 SA-PS
2020-09-28 powołanie zarządu
2020-09-17 zawarcie porozumienia z obligatariuszem obligacji serii P

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy