pixelg
SA - PSr - 2020-09-17 - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (ferro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (ferro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-17
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
+48 12 256 21 50+48 12 276 76 07
(telefon)(fax)
www.ferro.pl
(e-mail)(www)
944-20-51-648356375388
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży236 765,9215 258,753 310,050 200,3
Zysk z działalności operacyjnej35 457,830 164,87 983,77 034,7
Zysk brutto34 667,827 817,87 805,86 487,4
Zysk netto28 871,122 525,16 500,65 253,1
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)21 242 65521 242 65521 242 65521 242 655
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,361,060,310,25
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,361,060,310,25
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 553,3 17 953,6 7 329,7 4 186,9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 290,6) (962,4) (515,8) (224,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 248,2 (10 468,5) 4 559,1 (2 441,4)
Przepływy pieniężne netto, razem 50 510,9 6 522,7 11 373,0 1 521,2
Pozycje bilansoweStan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa, razem497 311,0411 649,2111 354,996 665,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania219 331,1161 331,549 111,337 884,6
Zobowiązania długoterminowe34 838,938 712,87 800,99 090,7
Zobowiązania krótkoterminowe184 492,2122 618,741 310,428 793,9
Kapitał własny277 979,9250 317,762 243,658 780,7
Kapitał zakładowy21 242,721 242,74 756,54 988,3

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:* poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatnidzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. w wysokości 4,4413 PLNN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w wysokości 4,2880 PLN/EUR;* poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2020 r. w wysokości 4,4660 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 4,2585

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro za I półrocze 2020.pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro za I półrocze 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności Ferro i Grupy za I półrocze 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Ferro i Grupy za I półrocze 2020
Oświadczenie Zarządu Ferro za I półrocze 2020.pdfOświadczenie Zarządu Ferro za I półrocze 2020
Oświadczenie Zarządu Grupy Ferro za I półorcze 2020.pdfOświadczenie Zarządu Grupy Ferro za I półorcze 2020
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Ferro za I półrocze 2020.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Ferro za I półrocze 2020
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Ferro za I półrocze 2020.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania Grupy Ferro za I półrocze 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-17Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2020-09-17Aneta RaczekWiceprezes Zarządu
2020-09-17Olga PanekWiceprezes Zarządu
2020-09-17Zbigniew GonsiorWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRO S.A.
Adres:Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Telefon:+48 12 256 21 50
Fax:+48 12 276 76 07
www:www.ferro.pl
NIP:944-20-51-648
REGON:356375388

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ferro SA
FERRO
2020-09-17 SA - PSr
2020-08-31 wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-08-27 wypłąta dywidendy przez spółkę zależną
2020-08-18 wyrok sądu administracyjnego uwzględniający skargę kasacyjną
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał
2020-07-29 rekomendacja wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy