pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-19 - FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (ferro)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki FERRO SPÓŁKA AKCYJNA (ferro) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-19
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
+48 12 256 21 50+48 12 276 76 07
(telefon)(fax)
www.ferro.pl
(e-mail)(www)
944-20-51-648356375388
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów124 754,0109 438,928 377,025 463,9
Zysk z działalności operacyjnej20 029,517 497,94 556,04 071,4
Zysk brutto20 207,516 093,64 596,53 744,6
Zysk netto16 523,713 003,83 758,63 025,7
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)21 242 65521 242 65521 242 65521 242 655
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,780,610,180,14
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,780,610,180,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 652,8 (5 613,2) 148,5 (1 306,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 319,4) (675,4) (300,1) (157,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 852,6 (5 911,4) 6 335,5 (1 375,5)
Przepływy pieniężne netto, razem 27 186,0 (12 199,9) 6 183,8 (2 838,6)
Pozycje bilansowestan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa, razem477 656,9411 649,2104 926,596 665,3
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania212 172,0161 331,546 607,637 884,6
Zobowiązania długoterminowe36 418,138 712,87 999,99 090,7
Zobowiązania krótkoterminowe175 753,9122 618,738 607,728 793,9
Kapitał własny265 484,8250 317,758 318,858 780,7
Kapitał zakładowy21 242,721 242,74 666,44 988,3

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg następujących zasad:
·   * poszczególne pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. w wysokości 4,3963 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. w wysokości 4,2978 PLN/EUR;
·   * poszczególne pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 31 marca2020 r. w wysokości 4,5523 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 4,2585 PLN/EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2020.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-19Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2020-05-19Aneta RaczekWiceprezes Zarządu
2020-05-19Olga PanekWiceprezes Zarządu
2020-05-19Zbigniew GonsiorWiceprezes Zarządu
2020-05-19Vladimir SildWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRO S.A.
Adres:Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Telefon:+48 12 256 21 50
Fax:+48 12 276 76 07
www:www.ferro.pl
NIP:944-20-51-648
REGON:356375388

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ferro SA
FERRO
2020-09-17 SA - PSr
2020-08-31 wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-08-31 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-31 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,4 zł/akcja
2020-08-27 wypłąta dywidendy przez spółkę zależną
2020-08-18 wyrok sądu administracyjnego uwzględniający skargę kasacyjną
2020-07-29 WZ - zwołanie walnego, projekt uchwał
2020-07-29 rekomendacja wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy