pixelg
SA-QSr1 - 2020-06-01 - FERRUM SA (ferrum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki FERRUM SA (ferrum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2020-06-01
FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy FERRUM
Przychody ze sprzedaży
141 373107 37532 15724 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 83441741797
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem(1 949)(2 610)(443)(607)
Zysk (strata) netto(2 733)(2 958)(622)(688)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 205(31 254)2 776(7 272)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 839)(2 537)(646)(590)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej45322 6211035 263
Przepływy pieniężne netto razem9 819(11 170)2 233(2 599)
Aktywa razem*454 347401 93599 80694 384
Zobowiązania długoterminowe*24 78723 2555 4455 461
Zobowiązania krótkoterminowe*311 063257 45068 33160 456
Kapitał własny*118 497121 23026 03028 468
Kapitał akcyjny*178 946178 94639 30942 021
Średnioważona liczba akcji w sztukach**57 911 48551 830 48057 911 48551 830 480
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR(0,05)(0,06)(0,01)(0,01)
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR***2,052,090,450,49
Wybrane jednostkowe dane FERRUM S.A.
Przychody ze sprzedaży 116 74393 69026 55521 800
Zysk (strata) z działalności operacyjnej210(2 118)48(493)
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem(4 375)(4 809)(995)(1 119)
Zysk (strata) netto(4 326)(4 718)(984)(1 098)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 186(2 258)3 909(525)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 454)(21 747)(331)(5 060)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(640)17 565(146)4 087
Przepływy pieniężne netto razem15 092(6 440)3 433(1 498)
Aktywa razem*352 792333 57977 49878 333
Zobowiązania długoterminowe*16 10732 5263 5387 638
Zobowiązania krótkoterminowe*250 068210 11154 93249 339
Kapitał własny*86 61790 94219 02721 355
Kapitał akcyjny*178 946178 94639 30942 021
Średnioważona liczba akcji w sztukach**57 911 48551 830 48057 911 48551 830 480
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR(0,07)(0,09)(0,02)(0,02)
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach*57 911 48557 911 48557 911 48557 911 485
Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR***1,501,570,330,37

* dane bilansowe dla okresu porównywalnego zostały podane wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**szczegółowe informacje nt.kapitału zakładowego oraz liczby akcji znajdują się w pkt 5.7 Akcje i akcjonariat w Rozszerzonym raporcie kwartalnym***wartość księgowa na jedną akcję została przeliczona w oparciu o liczbę akcji na koniec okresu bilansowego

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
FERRUM_1Q2020-sig-sig.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-01Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2020-06-01Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka


Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 255 58 42
Fax:(0 32) 255 42 94
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy