pixelg
wyniki Q3.2020 - 2020-11-23 - FERRUM SA (ferrum)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wyniki Q3.2020 - komunikat spółki FERRUM SA (ferrum) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr50/2020

Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 23 listopada 2020 r. w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanym na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 9 m-cy 2020 r. ok. 332.040 tys. zł i były wyższe o ok. 20.803 tys. zł tj. o ok. 7% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy do OGP Gaz - System S.A. w ramach umowy częściowej, o której informowano raportem bieżącym nr 54/2019. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, Emitent odnotował poprawę wyniku ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów (rozumianego jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży), z 34 tys. zł straty do ok. 2.035 tys. zł zysku. W okresie 9 m-cy 2020 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 1.357 tys. zł, niższy o ok. 2.945 tys. zł od zysku z działalności operacyjnej za 9 m-cy 2019 r. m.in. w związku z niższymi przychodami z pozostałej działalności operacyjnej. Wycena memoriałowa zgodnie z postanowieniami MSR/MSSF zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz koszty finansowania zewnętrznego spowodowały, że Emitent na poziomie wyniku netto poniósł stratę ok. 7.002 tys. zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2020 r. wyniosły ok. 408.841 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 47.108 tys. zł tj. o ok. 13% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży zarówno w podmiocie dominującym FERRUM S.A., jak i w spółce zależnej ZKS FERRUM S.A. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM ( Grupa ) odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 5.525 tys. zł do poziomu ok. 6.825 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za 9 m-cy 2020 r. ok. 6.062 tys. zł. Na poziomie wyniku netto Grupa odnotowała za 9 m-cy 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 3.729 tys. zł, w miejsce zysku netto na poziomie 1.888 tys. zł za 9 m-cy 2019 r. Poniesiona skonsolidowana strata netto za 9 m-cy 2020 r. wynikała m.in. z ujemnego wyniku netto Emitenta.
Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za 9 m-cy 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 listopada 2020 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-11-23Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki

2020-11-23Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka
Nazwa jednostki:FERRUM SA
Nazwa skrócona jednoskti:FERRUM
Adres:Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
Telefon:(0 32) 255 58 42
Fax:(0 32) 255 42 94
www:ferrum.com.pl
NIP:634-01-28-794
REGON:272581760

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Ferrum SA
FERRUM
2021-01-12 terminarz raportów
2020-12-29 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-12-22 aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Pekao SA
2020-12-21 aktualizacja informacji nt. pozwu skierowanego przeciwko spółce zależnej
2020-11-30 zawarcie umowy zmieniającej termin spłaty pożyczek
2020-11-30 SA - QSr3
2020-11-23 wyniki Q3.2020
2020-11-20 zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy