pixelg
SA-QSr3 - 2019-11-25 - FABRYKI MEBLI FORTE SA (forte)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki FABRYKI MEBLI FORTE SA (forte) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:FABRYKI MEBLI FORTE SA(pełna nazwa emitenta)FORTE
Drzewny (drz)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)07-300
Ostrów Mazowiecka(kod pocztowy)
(miejscowość)Biała
1(ulica)
(numer)0-29 74620-81 do 86
0-29 74629-19(telefon)

(fax)forte@forte.com.pl
www.forte.com.pl(e-mail)

(www)7590005082
550398784(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług839 212809 838194 776190 393
Zysk (strata) z działalności operacyjnej51 16753 54511 87612 588
Zysk (strata) przed opodatkowaniem28 26531 0426 5607 298
Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej17 76522 4794 1235 285
Całkowite dochody netto za okres8 8217822 047184
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej129 46549 25430 04811 580
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 005) (163 402) (5 107) (38 416)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (99 511)155 829 (23 096)36 635
Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów7 94941 6811 8459 799
Liczba akcji (w szt.)23 930 76923 930 76923 930 76923 930 769
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR)0,740,940,170,22
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Suma aktywów1 594 6281 649 344364 603383 568
Zobowiązania razem975 5481 035 731223 054240 868
Zobowiązania długoterminowe669 627178 679153 10741 553
Zobowiązania krótkoterminowe305 921857 05269 947199 314
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej)619 066610 320141 546141 935
Kapitał zakładowy23 93123 93123 93123 931
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)25,8725,505,915,93
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego30.09.201930.09.201830.09.201930.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług804 680809 079186 761190 215
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6991 504162354
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 1653 9721 663934
Zysk (strata) okresu4 214 (185)978 (43)
Całkowite dochody netto okresu (12 601) (20 372) (2 925) (4 789)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 59522 8421 7635 370
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 940) (59 286) (1 379) (13 938)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 845)49 255 (3 910)11 580
Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (15 190)12 811 (3 526)3 012
Liczba akcji (w szt.)23 930 76923 930 76923 930 76923 930 769
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR)0,000,000,000,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,18 (0,01)0,04 (0,00)
30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Suma aktywów901 471934 973206 116217 436
Zobowiązania razem336 369357 27076 90983 086
Zobowiązania długoterminowe188 38914 81143 0743 444
Zobowiązania krótkoterminowe147 980342 45933 83579 642
Kapitał własny565 102577 703129 208134 350
Kapitał zakładowy23 93123 9315 4725 565
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR)23,6124,145,405,61

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30.09.2019 roku i 31.12.2018 roku przez NBP wynoszacego odpowiednio 4,3736 i 4,3000 zł w stosunku do 1 EUR.Poszczególne pozycje w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według średniego kursu stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku i 30 września 2018 roku, a wynoszących odpowiednio 4,3086 i 4,2535 za 1 EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

SSF_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie finansowe

SDZ_30.09.2019r-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSprawozdanie z działalnościPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-11-25Maciej FormanowiczPrezes Zarządu


2019-11-25Maria Małgorzata FlorczukCzłonek Zarządu


2019-11-25Klaus Dieter DahlemCzłonek Zarządu


2019-11-25Mariusz Jacek GazdaCzłonek Zarządu


2019-11-25Andreas DischCzłonek Zarządu


2019-11-25Anna WilczynskaGłówny Księgowy

Nazwa jednostki:FABRYKI MEBLI FORTE SA
Nazwa skrócona jednoskti:FORTE
Adres:Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Telefon:0-29 74620-81 do 86
Fax:0-29 74629-19
Email:forte@forte.com.pl
www:www.forte.com.pl
NIP:7590005082
REGON:550398784

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Forte SA
FORTE
2020-05-25 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-21 SA - QSr1
2020-05-11 przyznanie świadczeń z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników
2020-04-16 rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
2020-04-16 SA - RS
2020-04-16 SA - R
2020-04-15 wyniki Q1.2020
2020-04-02 wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność spółki

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy