pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-30 - GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (gamfactor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA (gamfactor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-30
GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GAMING FACTORY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-797WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
POWĄZKOWSKA15
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
kontakt@gamingfactory.pl
(e-mail)(www)
5272829488368897485
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 95337244086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej894(332)201(77)
EBITDA900(323)203(75)
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem8853 319199770
Zysk (strata) netto 8092 715182630
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 755)(2 911)(620)(676)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 5691 8871 029438
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 468)(1 207)(330)(280)
Przepływy pieniężne netto razem347(2 230)78(518)
Liczba akcji 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 0,60 0,04 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 5,33 2,79 1,20 0,65
Na dzień 30 wrzesnia 2020Na dzień 31 grudnia 2019 Na dzień 30 wrzesnia 2020Na dzień 31 grudnia 2019
Aktywa / Pasywa razem33 33913 9017 3653 264
Aktywa trwałe4 8246 5721 0661 543
Aktywa obrotowe28 5167 3286 2991 721
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej29 87812 4646 6002 927
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 9521 327652312
Zobowiązania długoterminowe42046193108
Zobowiązania krótkoterminowe2 532866559203

Powyższe dane finansowe za okres 9 miesięcy 2020 i 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:  pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2020r.- 4,5268 złpozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2020r. - 4,4420 zł oraz od 1 stycznia do 30 września 2019r. - 4,3068 zł.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Gaming Factory IIIQ - Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A..pdf Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Gaming Factory S.A. za IIIQ 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-30Mateusz AdamkiewiczPrezes Zarzadu Mateusz Adamkiewicz
2020-11-30Łukasz BajnoWiceprezes ZarząduŁukasz Bajno


Nazwa jednostki:GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GAMING FACTORY S.A.
Adres:POWĄZKOWSKA 15, 01-797 WARSZAWA
Email:kontakt@gamingfactory.pl
NIP:5272829488
REGON:368897485

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy