pixelg
ogłoszenie ofert spółki jako najkorzystniejszych w przetargu - 2020-09-29 - G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (genrg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

ogłoszenie ofert spółki jako najkorzystniejszych w przetargu - komunikat spółki G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA (genrg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport bieżący nr38/2020

Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Ogłoszenie ofert G-Energy jako najkorzystniejszych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego (obszar działania gazowni Będzin i Sosnowiec).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w II etapie postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: UMOWA RAMOWA - Projektowanie i budowa przyłączy gazowych o poborze do 10 m /h od istniejących gazociągów w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu- w podziale na 7 części zamówienia. . Znak postępowania: 2020/W100/WNP-027806.
Emitent przedstawił najkorzystniejsze oferty dla części: Obszar nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków; Obszar nr 2: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Będzin, gminę Psary, miasto Wojkowice; Obszar nr 33: teren działania Gazowni w Sosnowcu
Przedmiotem zamówienia są zadania polegające na projektowaniu i budowie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 oraz projektowanie i budowa przyłączy gazu średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 25 do DN 63 z punktami gazowymi wraz z gazomierzami miechowymi od GM10 do GM40 związanych z przyłączeniem nowych odbiorców na terenie objętym działaniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu Przedmiot zamówienia został podzielony na Obszary (części Zamówienia).
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty przysługującego Emitentowi wynagrodzenia. GENERGY będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości co najmniej: Obszar nr 1: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Sławków- 1 000 000,00 zł netto; Obszar nr 2: teren działania Gazowni w Będzinie obejmujący miasto Będzin, gminę Psary, miasto Wojkowice- 1 750 000,00 zł netto; Obszar nr 33: teren działania Gazowni w Sosnowcu- 950 000,00 zł netto. Łącznie wynagrodzenie wyniesie co najmniej 3 700 000 (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).
Obecnie Emitent jest po II Etapie - negocjacjach cenowych, w których uzyskał maksymalna ilość 100 pkt.
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-28Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak


Nazwa jednostki:G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:G-ENERGY S.A.
Adres:Al. Ujazdowskie 18 lok 10, 00-478 Warszawa
Telefon:22 247 84 53
Fax:22 256 28 68
Email:biuro@genergy.pl
www:www.genergy.pl
NIP:774 31 93 164
REGON:142684184

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy