pixelg
SA-RS za 2018 - 2020-07-17 - GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA (getback)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS za 2018 - komunikat spółki GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA (getback) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-07-17
GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETBACK S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-781Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pileckiego63
(ulica)(numer)
+48 71 771 01 01
(telefon)(fax)
sekretariat@getbacksa.plwww.getbacksa.pl
(e-mail)(www)
8992733884021829989
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody(95 405)(872 247)(22 359)(205 491)
Zysk (strata) ze sprzedaży(333 263)(1 234 695)(78 104)(290 879)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(566 470)(1 746 923)(132 759)(411 554)
Zysk (strata) brutto(1 022 644)(1 912 778)(239 669)(450 627)
Zysk (strata) netto(1 022 978)(1 927 649)(239 747)(454 131)
Amortyzacja(16 769)(24 889)(3 930)(5 864)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(139 755)(1 167 132)(32 753)(274 962)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(118 945)(402 381)(27 876)(94 796)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej208 2521 645 20848 806387 591
Przepływy pieniężne netto razem(50 447)75 695(11 823)17 833
Aktywa trwałe64 096260 41514 90662 436
Inwestycje długoterminowe49 652183 83211 54744 075
Należności krótkoterminowe36 808119 8028 56028 723
Inwestycje krótkoterminowe1 082 3691 252 240251 714300 233
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne95 326146 07322 16935 022
Kapitał własny(2 241 084)(1 203 584)(521 182)(288 567)
Zobowiązania długoterminowe1 258564 810293135 417
Zobowiązania układowe2 551 267-593 318-
Zobowiązania krótkoterminowe781 4562 328 447181 734558 260
Rezerwy na zobowiązania183 93391 66742 77521 978

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
 poszczególne pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy - według średniego kursu obowiązującego na ostatni dzień bilansowy, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski; odpowiednio na dzień 31.12.2018 – 4,3000 oraz na dzień 29.12.2017 - 4,1709;
 poszczególne pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku – według kursu średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień miesiąca w danym okresie; odpowiednio za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - 4,2669, od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - 4,2447.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1.List Prezesa Zarządu.pdfList Prezesa Zarządu
3.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za rok obrotowy 2018.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack S.A. za rok obrotowy 2018
4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback 2018
6.Oświadczenie Zarządu dot. SSF 2018.pdfOświadczenie Zarządu dot. SSF 2018
7.Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfInformacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej
7.1.Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru firmy audytorskiej
8.Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
9. Spraw z bad_GetBack 2018_SSF-sig.pdfSpraw z bad_GetBack 2018_SSF-sig
13.Stanowisko Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem.pdfStanowisko Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem
13.1.Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem.pdfOpinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu ws. opinii z zastrzeżeniem
14.Ocena Rady Nadzorczej dot. zgodności z księgami.pdfOcena Rady Nadzorczej dot. zgodności z księgami
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-17Magdalena Nawłokap.o. Prezesa Zarządu
2020-07-17Tomasz StramaWiceprezes Zarządu
2020-07-17Paulina PietkiewiczCzłonek Zarządu
2020-07-17Radosław BarczyńskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:GETBACK S.A.
Adres:Pileckiego 63, 02-781 Warszawa
Telefon:+48 71 771 01 01
Email:sekretariat@getbacksa.pl
www:www.getbacksa.pl
NIP:8992733884
REGON:021829989

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
GetBack SA w restrukturyzacji
GETBACK
2020-10-19 zmiana terminu publikacji SA-R i SA-RS
2020-10-16 wysokość odzysków IX.2020
2020-09-21 wysokość odzysków VIII.2020
2020-08-28 WZ - podjęte uchwały
2020-08-28 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-17 wysokość odzysków VII.2020
2020-08-10 wyegzekwowanie przez komornika sądowego od Altus TFI i pozwanych funduszy inwestycyjnych środków pieniężnych
2020-08-07 zawarcie porozumienia z Globus sp. z o.o.

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy